Списък на утвърдените методики за проверка на средства за измерване

Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол:   


Раздел II.
Везни с неавтоматично действие


Раздел III „a”.
Везни с автоматично действие за измерване в движение на масата и на осовото натоварване на пътни превозни средства
(Нов - ДВ, бр. 86 от 2022 г., в сила от 28.10.2022 г.)


Раздел IX.
Апарати за кръвно налягане (сфигмоманометри) 
(Загл. изм. - ДВ, бр. 22 от 2015 г.)


Раздел X.
Манометри, използвани в съоръжения под налягане и в железопътния транспорт


Раздел XIII.
Водомери


Раздел XV.
Измервателни системи за течности, различни от вода


Раздел XVI.
Електромагнитни разходомери


Раздел XVI „а”.
Нивомерни измервателни системи 
(Нов - ДВ, бр. 22 от 2015 г.)


Раздел XVII.
Други видове разходомери за вода и за флуиди, различни от вода 
(Загл. изм. - ДВ, бр. 22 от 2015 г.)


Раздел XVII „а”.
Разходомери и измервателни системи за компресиран природен газ 
(Нов - ДВ, бр. 22 от 2015 г.)


Раздел XVIII.
Разходомери за газ и коригиращи устройства за обем 
(Нов - ДВ, бр. 22 от 2015 г.)


Раздел XX.
Алкохоломери и ареометри за алкохол 
(Загл. изм. - ДВ, бр. 22 от 2015 г.)


Раздел XXV.
Индивидуални дозиметри и дозиметрични системи


Раздел XXVI.
Уреди и системи за радиационен контрол и мониторинг на радиационния фон


Раздел XXVII.
Системи за измерване на инкорпорираната в човешкото тяло активност


Раздел XXVIII.
Уреди и системи за контрол на радиоактивни емисии в околната среда


Раздел XXIX.
Електромери


Раздел XXX.
Измервателни трансформатори


Раздел XXXII.
Електрокардиографи


Раздел XXXV.
Аудиометри


Раздел XXXVI.
Скоростомери 
(Загл. изм. - ДВ, бр. 22 от 2015 г.)


Раздел XXXVII.
Анализатори за алкохол в дъха


Раздел XL „а”.
Таксиметрови апарати
(Нов - ДВ, бр. 22 от 2015 г.)


Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)


Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензин (изм. и доп. ДВ. бр. 95 от 6 Ноември 2020 г.)

   


Архив на методики за проверка