БИМ

Българският институт по метрология с адрес: гр. София 1040, бул. „Д-р Г.М. Димитров” № 52 Б, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 18, ал. 1, т.1 от ЗОП открита процедура с предмет:

„Модернизация, дооборудване и разширяване обхвата на дейност на национални еталонни лаборатории в Български институт по метрология”, по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Доставка на оборудване за националната еталонна лаборатория за температурни измервания“

Обособена позиция № 2 „Доставка на оборудване за националната еталонна лаборатория за електрични измервания – многофункционален калибратор“

Обособена позиция № 3 „Доставка на оборудване за националната еталонна лаборатория за електрични измервания – прецизна маслена вана“

Обособена позиция № 4 „Доставка на оборудване за националната еталонна лаборатория за електрични измервания – еталонни едностойностни мерки за съпротивление“

Обособена позиция № 5 „Доставка на оборудване за националната еталонна лаборатория за електрични измервания – електрометър“

Обособена позиция № 6 „Доставка на оборудване за националната еталонна лаборатория за електрични измервания – дигитайзер“

Поръчката е в изпълнение на Договор № BG16RFOP002-2.011-0002-C01, Проект: „Предоставяне на подобрени услуги и осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством модернизация, дооборудване и разширяване обхвата на дейност на национални еталонни лаборатории в Български институт по метрология“, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е както следва:

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на 592 916,67 лв.

( петстотин деветдесет и две хиляди, деветстотин и шестнадесет лв. и 67 ст. ) без включен ДДС, разпределена по обособени позиции, както следва:

5.1. Обособена позиция № 1 „Доставка на оборудване за националната еталонна лаборатория за температурни измервания“ – 249 166,67 лв. ( двеста четиридесет и девет хиляди, сто шестдесет и шест лв. и 67 ст.) без включен ДДС;

5.2. Обособена позиция № 2 „Доставка на оборудване за националната еталонна лаборатория за електрични измервания – многофункционален калибратор“ – 135 833,33 лв.( сто тридесет и пет хиляди, осемстотин тридесет и три лв. и 33 ст. ) без включен ДДС.

5.3. Обособена позиция № 3 „Доставка на оборудване за националната еталонна лаборатория за електрични измервания – прецизна маслена вана “ – 77 916,67 лв.( седемдесет и седем хиляди, деветстотин и шестнадесет лв. и 67 ст. ) без включен ДДС.

5.4. Обособена позиция № 4 „Доставка на оборудване за националната еталонна лаборатория за електрични измервания – еталонни едностойностни мерки за съпротивление“ – 32 750 лв.( тридесет и две хиляди, седемстотин и петдесет лв.) без включен ДДС.

5.5. Обособена позиция № 5 „Доставка на оборудване за националната еталонна лаборатория за електрични измервания – електрометър“ – 32 250 лв. (тридесет и две хиляди, двеста и петдесет лв.) без включен ДДС.

5.6. Обособена позиция № 6 „Доставка на оборудване за националната еталонна лаборатория за електрични измервания – дигитайзер“ – 65 000 ( шестдесет и пет хиляди лв.) без включен ДДС.

Критерий за възлагане:

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта, при критерий по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП – „най-ниска цена“ за всички обособени позиции.

Място и срок за получаване на офертите: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б, ет. 2, стая 218, в срок до 17:30 часа на 09.01.2020г

Място, дата, и час на отваряне на офертите: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б, заседателна зала на БИМ ет.6 на 10.01.2020 г. от 14:30 часа.   

Решение публикувано в АОП под № 945641   

Обявление публикувано в АОП под № 945642