Възможности за калибриране и измерване

Към момента област „Йонизиращи лъчения”, БИМ има 26 международно признати възможности за калибриране и измерване (СМС реда) и са публикувани в базата данни (KCDB) на Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM).