Уважаеми госпожи и господа,

Български институт по метрология с адрес: гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП за събиране на оферти чрез обява с предмет: „Извънгаранционна поддръжка на Интегрираната информационна система на БИМ"

Прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е 30000 (тридесет хиляди) лева без ДДС.

Критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена" по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, съгласно приложена методика; Място и срок за получаване на офертите: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, ет. 2, стая 218, в срок до 17:30 часа на 16.12.2019 г.

Място, дата, и час на отваряне на офертите: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, заседателна зала на БИМ ет.6 на 17.12.2019 г. от 11:30 часа.

Обява публикувана в АОП