Организация и управление на проекта

Дейността включва:   

  • Сформиран екип за управление и изпълнение на проекта;
  • Успешно управление и координация на проектните дейности;
  • Успешно и навременно отчитане на напредъка и резултатите на проекта, изготвени и предадени доклади;
  • Постигане на общата и специфични цели, очакваните резултати и индикатори.