Главна дирекция
"Национaлен център по метрология"    

      

И.Д. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР

Снежана Спасова

Адрес: 1797 София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б
Телефон: + 359 2 9702 703
Факс: + 359 2 9702 735
E-mail: GD_NCM@bim.government.bg

ОТДЕЛ „ДЪЛЖИНА И ВРЕМЕ”
Дължина и равнинен ъгъл/
Време и честота

Началник отдел
Веселин Гавалюгов 

Адрес: 1797 гр. София,
бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б
Телефон: + 359 2 9702 760 
Мобилен: 0888 733 626 
E-mail: v.gavalyugov@bim.government.bg

Сектор „Линейни и ъглови измервания, време и честота”

Началник сектор
Денита Тамакярска 
   

Адрес: 1797 гр. София,
бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б
Телефон: + 359 2 9702 719 
Мобилен:0884 301 742
E-mail: d.tamakjarska@bim.government.bg

   

ОТДЕЛ „ЕЛЕКТРИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ  
Електроенергийни измервания/
Електромагнитни измервания

Началник отдел
д-р инж. Антоанета Йовчева   

Адрес: 1797 гр. София, 
бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б
Телефон: + 359 2 9702 747 
Мобилен: 0884 301 737
E-mail: a.yovcheva@bim.government.bg

   

ОТДЕЛ „МЕХАНИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ”
Маса и обем/
Налягане, сила и твърдост

Началник отдел
Владимир Диков   

Адрес: 1797 гр. София, 
бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б
Телефон: + 359 2 9702 749 
Мобилен: 0885 747 411
E-mail: v.dikov@bim.government.bg

ОТДЕЛ „ТЕМПЕРАТУРНИ ИЗМЕРВАНИЯ”
Температура и относителна влажност

Началник отдел
Снежана Спасова   

Адрес: 1784 гр. София, 
ул. „Професор Петър Мутафчиев” № 2
Мобилен: 0878 289 238
Е-mail: s.spasova@bim.government.bg

   

ОТДЕЛ „ХИМИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ”

Йонизиращи лъчения/
Метрология в химията

Началник отдел
Росица Чипанова   

Адрес: 1797 гр. София, 
бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б
Телефон:+ 359 2 9702 720
Мобилен: 0884 301 739
E-mail: r.chipanova@bim.government.bg

Сектор „Химични измервания”   

Началник сектор
Боряна Колева

Адрес: 1797 гр. София,
бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б
Телефон:+ 359 2 9702 781
Мобилен: 0878 289 244
E-mail: b.koleva@bim.government.bg

   

ОТДЕЛ „ОПТИКА, АКУСТИКА И ВИБРАЦИИ”
Акустика и вибрации/
Фотометрия и радиометрия

Началник отдел
маг. физик Николай Александров   

Адрес: 1784 гр. София,
ул. „Професор Петър Мутафчиев” № 2 
Телефон:+ 395 2 974 08 96 
Мобилен: 0878 241 319
Е-mail: n.aleksandrov@bim.government.bg