Производители/Вносители

Информация за средства за измерване на разход на флуиди

ВОДОМЕРИ

Информация за средствата за измерване

Предназначение: Водомерите са средства за измерване на обеми на чиста студена или топла вода, използвана за битова, търговска употреба и за употреба в леката промишленост.

Нормативно позоваване: НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване.

Методи на контрол: Водомерите се пускат на пазара и/или в действие след оценено и удостоверено съответствие със съществените изисквания, определени по реда на Наредбата за съществените изисквания за оценяване на съответствието на средствата за измерване.

Водомерите от одобрен тип се пускат на пазара и/или в действие след първоначална проверка до 30 октомври 2016 г.

Задължение на производител: Производителят трябва да приложи по собствен избор една от процедурите за оценяване на съответствието, за да оцени съответствието на средството за измерване с приложимите за него съществени изисквания.

Производителят подава заявление за оценяване на съответствието към нотифицираните пред Европейската комисия органи, чиито идентификационни номера са обявени в Информационната система за нотифицираните и оправомощени органи в областта на директивите от Нов подход (NANDO).

Процедурите за оценяване на съответствието:

 • комбинацията на модул В „Изследване на типа” и модул F „Деклариране на съответствие с типа, основано на проверка на продукта„
 • или комбинацията на модул В „Изследване на типа” и модул D „Деклариране на съответствие с типа, основано на осигуряване качеството на производството„
 • или модул Н1 „Деклариране на съответствие, основано на пълно осигуряване на качеството и изследване на проекта”   

ИЗМЕРВАТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ТЕЧНОСТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ВОДА

Предназначение: Измервателна система е система, която включва разходомер и всички устройства, необходими за обезпечаване на правилното измерване на течности, различни от вода или предназначени да улесняват измервателните операции.

Колонка за течни горива е измервателна система, предназначена за презареждане с течно гориво на моторни превозни средства, малки лодки и малки самолети.

Нормативно позоваване: НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване.

Методи на контрол: Измервателните системи за течности, различни от вода се пускат на пазара и/или в действие след оценено и удостоверено съответствие със съществените изисквания, определени по реда на Наредбата за съществените изисквания за оценяване на съответствието на средствата за измерване.

Измервателните системи за течности, различни от вода от одобрен тип се пускат на пазара и/или в действие след първоначална проверка до 30 октомври 2016 г.

Задължение на производител: Производителят трябва да приложи по собствен избор една от процедурите за оценяване на съответствието, за да оцени съответствието на средството за измерване с приложимите за него съществени изисквания.

Производителят подава заявление за оценяване на съответствието към нотифицираните пред Европейската комисия органи, чиито идентификационни номера са обявени в Информационната система за нотифицираните и оправомощени органи в областта на директивите от Нов подход (NANDO).

Процедурите за оценяване на съответствието:

 • комбинацията на модул В „Изследване на типа” и модул F „Деклариране на съответствие с типа, основано на проверка на продукта„
 • или комбинацията на модул В „Изследване на типа” и модул D „Деклариране на съответствие с типа, основано на осигуряване качеството на производството„
 • или модул G „Деклариране на съответствие с типа, основано на проверка на единичен продукт„
 • или модул Н1 „Деклариране на съответствие, основано на пълно осигуряване на качеството и изследване на проекта”

   

РАЗХОДОМЕРИ ЗА ГАЗ И КОРИГИРАЩИ УСТРОЙСТВА НА ОБЕМ НА ГАЗ

Информация за средствата за измерване

Предназначение: Разходомерите за газ са средства за измерване, предназначени да измерват, запаметяват и показват количеството газ, преминало през тях.

Коригиращо устройство на обем на газ е устройство, монтирано към разходомер за газ и автоматично преобразува количеството, измерено при условия на измерване, в количество при базови условия.

Нормативно позоваване: НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване.

Методи на контрол: Разходомерите за газ и коригиращите устройства на обем на газ се пускат на пазара и/или в действие след оценено и удостоверено съответствие със съществените изисквания, определени по реда на Наредбата за съществените изисквания за оценяване на съответствието на средствата за измерване.

Разходомерите за газ и коригиращите устройства на обем на газ от одобрен тип се пускат на пазара и/или в действие след първоначална проверка до 30 октомври 2016 г.

Задължение на производител: Производителят трябва да приложи по собствен избор една от процедурите за оценяване на съответствието, за да оцени съответствието на средството за измерване с приложимите за него съществени изисквания.

Производителят подава заявление за оценяване на съответствието към нотифицираните пред Европейската комисия органи, чиито идентификационни номера са обявени в Информационната система за нотифицираните и оправомощени органи в областта на директивите от Нов подход (NANDO).

Процедурите за оценяване на съответствието:

 • комбинацията на модул В „Изследване на типа” и модул F „Деклариране на съответствие с типа, основано на проверка на продукта„
 • или комбинацията на модул В „Изследване на типа” и модул D „Деклариране на съответствие с типа, основано на осигуряване качеството на производството„
 • или модул Н1 „Деклариране на съответствие, основано на пълно осигуряване на качеството и изследване на проекта”

   

ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ РАЗХОДОМЕРИ

Информация за средствата за измерване

Предназначение: Електромагнитните разходомери са средства за измерване, предназначени да определят разхода и обема на преминаващата през тях нечиста студена вода и други електропроводими течностикогато не са част от измервателна система за непрекъснато и динамично измерване на количество течности, различни от вода.

Нормативно позоваване: Техническите и метрологични характеристики са определени в Глава втора, Раздел XVI на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Методи на контрол: Електромагнитните разходомери се пускат на пазара и/или в действие след одобряване на типа и първоначална проверка и подлежат на последващи проверки.

Задължение на производител/вносител: Производителите или вносителите, които пускат на пазара електромагнитни разходомери, предназначени за използване в случаите по чл. 5 от Закона за измерванията (ЗИ), подават заявление за одобряване на типа в БИМ.

Процедура за одобряване на типа    

Одобряването на типа на средствата за измерване включва:

 • преглед на документите и техническото досие на типа средство за измерване;
 • изпитване на образци от типа средство за измерване;
 • оценяване съответствието на типа средство за измерване с техническите и метрологичните изисквания към него;
 • издаване на удостоверение за одобрен тип средство за измерване и вписване в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване.

   

РАЗХОДОМЕРИ И ИЗМЕРВАТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ

Информация за средствата за измерване

Предназначение: Измервателната система за компресиран природен газ е система предназначена за зареждане на моторни превозни средства с компресирано газово гориво (метан).

Нормативно позоваване: Техническите и метрологични характеристики са определени в Глава втора, Раздел XVIIa на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Методи на контрол: Разходомери и измервателни системи за компресиран природен газсе пускат на пазара и/или в действие след одобряване на типа и първоначална проверка и подлежат на последващи проверки.

Задължение на производител/вносител: Производителите или вносителите, които пускат на пазара разходомери и измервателни системи за компресиран природен газ, предназначени за използване в случаите по чл. 5 от Закона за измерванията (ЗИ), подават заявление за одобряване на типа в БИМ.

Процедура за одобряване на типа

Одобряването на типа на средствата за измерване включва:

 • преглед на документите и техническото досие на типа средство за измерване;
 • изпитване на образци от типа средство за измерване;
 • оценяване съответствието на типа средство за измерване с техническите и метрологичните изисквания към него;
 • издаване на удостоверение за одобрен тип средство за измерване и вписване в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване.

   

РАЗХОДОМЕРИ

Информация за средствата за измерване

Предназначение: Разходомерите са средства за измерване, предназначени да определят количеството нечиста студена вода и флуиди, различни от вода, които не са част от измервателни системи за непрекъснато и динамично измерване на количества течности, различни от вода. Разходмерите могат да бъдат: турбинни, масови, улразвукови и разходомери, конструирани на принципа на разлика в налягането.

Разходомерите могат да бъдат оборудвани с преобразуващо устройство, което е част от калкулатора на разходомера и което, отчитайки характеристиките на течността (температура и плътност), съхранени в паметта, автоматично превръща обема, измерен при условия на измерване, в обем при базови условия. Преобразуващото устройство, което е част от калкулатора на масовите разходомери, може да отчита характеристиките на течността (температура и плътност), като ги измерва и автоматично превръща:

 • масата на течността, измерена при условията на измерване - в обем при условията на измерване;
 • масата на течността, измерена при условията на измерване - в обем при базовите условия;
 • масата на смес от чист етанол и вода - в обем или маса на чист етанол, съдържащa се в тази смес.

Нормативно позоваване: Техническите и метрологични характеристики са определени в Глава втора, Раздел XVII на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Методи на контрол: Разходомерите се пускат на пазара и/или в действие след одобряване на типа и първоначална проверка и подлежат на последващи проверки.

Задължение на производител/вносител: Производителите или вносителите, които пускат на пазара разходомери, предназначени за използване в случаите по чл. 5 от Закона за измерванията (ЗИ), подават заявление за одобряване на типа в БИМ.

Процедура за одобряване на типа     

Одобряването на типа на средствата за измерване включва:

 • реглед на документите и техническото досие на типа средство за измерване;
 • изпитване на образци от типа средство за измерване;
 • оценяване съответствието на типа средство за измерване с техническите и метрологичните изисквания към него;
 • издаване на удостоверение за одобрен тип средство за измерване и вписване в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване.   

НИВОМЕРНИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ СИСТЕМИ

Информация за средствата за измерване

Предназначение: Нивомерните измервателни системи се използват за измерване на наличния обем течност в резервоари и измерване на обема течност при получаване (доставка) и предаване (продажба) на течни горива в търговски обекти за течни горива, използващи електронни системи с фискална памет.

Нормативно позоваване: Техническите и метрологични характеристики са определени в Глава втора, Раздел XVIa на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Методи на контрол: Нивомерните измервателни системи се пускат на пазара и/или в действие след одобряване на типа и първоначална проверка и подлежат на последващи проверки.

Задължение на производител/вносител: Производителите или вносителите, които пускат на пазара нивомерни измервателни системи, предназначени за използване в случаите по чл. 5 от Закона за измерванията (ЗИ), подават заявление за одобряване на типа в БИМ.

Процедура за одобряване на типа

Одобряването на типа на средствата за измерване включва:

 • преглед на документите и техническото досие на типа средство за измерване;
 • изпитване на образци от типа средство за измерване;
 • оценяване съответствието на типа средство за измерване с техническите и метрологичните изисквания към него;
 • издаване на удостоверение за одобрен тип средство за измерване и вписване в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване.

Контакти 

Отдел "Оценяване на съответствието на средства за измерване"

ГД "Мерки и измервателни уреди"
Началник отдел: Христина Соколова
1797 гр. София
бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б
Тел.: +359 2 9702 799
Мобилен: 0878 241 504
E-mail: h.sokolova@bim.government.bg  

www.ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando