Ползватели

Информация за средства за измерване на маса 

Средства за измерване на маса

ВЕЗНИ С НЕАВТОМАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ - Везните с неавтоматично действие подлежат законов метрологичен контрол, когато се използват за:

 • измерване на маса за целите на търговски плащания;
 • измерване на маса при пресмятане на такси, тарифи, данъци, глоби, възнаграждения, надбавки, обезщетения или други подобни плащания;
 • измерване на маса при прилагане на нормативни актове и за експертизи по съдебни дела;
 • измерване на маса в медицината при определяне теглото на пациенти за целите на лекарското наблюдение, диагностиката и лечението;
 • измерване на маса при приготвяне на лекарствени средства в аптеките и при
 • извършване на анализи в медицински и фармацевтични лаборатории;
 • определяне на цена в зависимост от измерената маса при директна продажба и при производство на предварително опаковани количества продукти.

ВЕЗНИ С АВТОМАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ - Везна с автоматично действие" е средство за измерване, което определя масата на един продукт без намесата на оператор и следва предварително определена програма за автоматична обработка на характеристиките му.

В обхвата на законовата метрология попадат везни с автоматично действие, използвани при пряка продажба на граждани, при производство на предварително опаковани количества продукти, при търговски сделки и при определяне на данъци, такси и тарифи:

 • автоматични везни с прекъснато действие;
 • автоматични сортиращи везни;
 • етикетиращи везни;
 • етикетиращи везни, показващи цената за плащане;
 • автоматични гравиметрични дозатори;
 • сумиращи везни с прекъснато действие;
 • сумиращи везни с непрекъснато действие;
 • вагонни везни, измерващи в движение;

ВЕЗНИ С АВТОМАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ В ДВИЖЕНИЕ НА МАСАТА И НА ОСОВОТО НАТОВАРВАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 • Везните с автоматично действие за измерване в движение на масата и на осовото натоварване на пътни превозни средства (везни, измерващи в движение) са средства за измерване, предназначени да определят масата, натоварването на ос или натоварването върху група оси на пътни превозни средства, докато преминават през везната.
 • Везните, измерващи в движение, трябва да показват масата в килограми (kg) или в тонове (t).
 • Везните, измерващи в движение, се монтират в контролирана зона за измерване в съответствие с изискванията за монтаж.
 • Този раздел се прилага за везни, измерващи в движение, въз основа на чиито показания се събират държавни вземания.

Разделът не се прилага за везни, измерващи в движение, които определят осовото натоварване като два пъти натоварването върху едно колело или се монтират директно върху измерваното превозно средство.   

   

Информация за проверките

Задължение на притежателя/ползвателя:

 • Лицата, които използват средствата за измерване, отговарят за тяхното съответствие с изискванията към тях.
 • Те са длъжни да ги заявяват за последваща проверка. Последващата проверка се извършва периодично или след ремонт на средствата за измерване. Проверките на средства за измерване се извършват от БИМ или от оправомощени от председателя на ДАМТН лица.
 • Периодичността на проверките е определена в Заповед № А-616 от 11 септември 2018 г. на председателя на ДАМТН, изменена с Заповед № А-259 от 24 април 2021 г. В останалата част Заповед № А-616/11.09.2018 г. остава в сила;
 • Последващата проверка се удостоверява със знак за последваща проверка, определен в Приложение № 52 на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Лицата, които използват средства за измерване, са длъжни:

 • да осигуряват техническата им изправност и правилната употреба и да ги използват по предназначение;
 • да не променят съответствието им с одобрения тип/оцененото съответствие или с изискванията към тях;
 • да ги заявяват и представят за последваща проверка преди изтичането на срока на валидност в Българския институт по метрология;
 • да не използват средства за измерване без предвидените знаци.

Контакти

Проверките се извършват в следните структурни звена на БИМ:

РО София, сектор Благоевград

РО Пловдив

РО Стара Загора, сектор Хасково

РО Бургас, сектор Сливен

РО Варна, сектор Шумен

РО Русе, сектор Велико Търново

РО Враца, сектор Видин

РО Плевен, сектор Ловеч