Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжност „Главен експерт" - 1 /една/ незаета щатна бройка в отдел „Оптика, акустика и вибрации" в Главна дирекция „Национален център по метрология" в Български институт по метрология - е архивиран.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност „Младши експерт" - 5 /пет/ незаети щатни бройки в Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди" на Български институт по метрология - е архивиран.

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжност „Старши счетоводител” - 1 /една/ незаета щатна бройка в отдел „Финансово-стопански дейности“ в Дирекция „Обща администрация“ на Български институт по метрология - е архивиран.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ-СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ-ОТДЕЛ ФСД - е архивиран.