БИМ

Проект №: BG05SFOP001-2.019-0012/27.05.2020 г. „Повишаване на специализираните знания и умения на служителите в териториалните звена на БИМ“

На 27.05.2020г. Българският институт по метрология подписа ДоговорBG05SFOP001-2.019-0012/27.05.2020 г.по процедура BG05SFOP001-2.019-0012за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионалноуправление в партньорство с гражданското общество ибизнеса“на Оперативна програма „Добро управление“ 2014 - 2020.

В рамките на проекта ще бъдат проведенo специализиранo обучениe, което засяга дейностите по осъществяване на метрологичен контрол на средства за измерване. Целта е повишаване на специализираните знания и умения на служителите на териториалните звена на Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“ към БИМ чрез запознаване с най- новите тенденции в развитието на метрологията, метрологичния контрол и средствата за измерване и практическото им приложение.

Обучението ще включва следните модули:

  • "Актуални общи изисквания на законодателството в областта на законовата метрология, включително приложими директиви и прилагане на законодателството в практиката на метрологичния контрол";
  • • "Практическо прилагане на метрологичния контрол при средства за измерване на маса (везни с автоматично и неавтоматично действие), налягане (манометри и сфигмоманометри), разход на флуиди, електромери, система „таксиметров апарат – автомобил“, електрокардиографи".

Общо ще бъдат обучени 158 служителя, които ще получат сертификати за проведените обучения.

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.

Общата стойност на проекта е 171 892.50лв., като 85 % се финансира от Европейския социален фонд, а 15% - от национално съфинансиране.