Главна Дирекция "Национaлен център по метрология" - Ловеч

ОТДЕЛ „ХИМИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ”

Началник отдел – д-р Боряна Колева

е-mail: b.koleva@bim.government.bg     

Сектор „Измерване на йонизиращи лъчения
Началник сектор - Росен Иванов  

Адрес: 5500 гр. Ловеч, ул. „Хан Кубрат” № 10
Мобилни: 0889 064 530; 0884 301 741
е-mail: r.ivanov@bim.government.bg