Производители/Вносители

Информация за средствата за измерване

Таксиметрови апарати

Предназначение: "Таксиметров апарат" е устройство, което при работа заедно с генератор на сигнали представлява средство за измерване, измерва интервал от време и изчислява разстояние на базата на сигнал, подаван от генератора на сигнали за разстояние, изчислява и показва на дисплея таксата, която трябва да се заплати за дадено пътуване на основата на изчисленото разстояние и/или измерената продължителност на пътуването.

Генераторът на сигнали за разстояние е извън обхвата на наредбата.

Нормативно позоваване: НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване.

Методи на контрол: Таксиметровите апарати се пускат на пазара и/или в действие след оценено и удостоверено съответствие със съществените изисквания, определени по реда на Наредбата за съществените изисквания за оценяване на съответствието на средствата за измерване.

Задължение на производител:Производителят трябва да приложи по собствен избор една от процедурите за оценяване на съответствието, за да оцени съответствието на средството за измерване с приложимите за него съществени изисквания.

Производителят подава заявление за оценяване на съответствието към нотифицираните пред Европейската комисия органи, чиито идентификационни номера са обявени в Информационната система за нотифицираните и оправомощени органи в областта на директивите от Нов подход (NANDO).

Процедурите за оценяване на съответствието:

  • комбинацията на модул В „Изследване на типа” и модул D „Деклариране на съответствие с типа, основано на осигуряване качеството на производството „
  • комбинацията на модул В „Изследване на типа” и модул F „Деклариране на съответствие, основано на проверка на продукта”
  • или модул Н1 „Деклариране на съответствие, основано на пълно осигуряване на качеството и изследване на проекта”