БИМ

20 май е Международният ден на метрологията, който отбелязва годишнината от подписването на Конвенцията за метъра през 1875 г. от представители на седемнадесет държави. Конвенцията поставя рамката за глобално сътрудничество в областта на метрологията и нейните промишлени, търговски и обществени приложения. Първоначалната цел на Конвенцията за метъра - световното единство на измерванията - остава така важна и днес, както при подписването й.   

Метрологията, науката за измерванията, играе централна роля в научните открития и иновациите, промишленото производство и международната търговия, в подобряването на качеството на живот и в защитата на околната среда.

Прессъобщение

Световен ден на метрологията - 20 май 2022 г.

Метрологията в цифровата ера   

Съобщение:

20—ти май е Световния ден на метрологията, отбелязващ годишнината от подписването на Конвенцията за метъра през 1875 г. Този договор осигурява основата за международна кохерентна система за измерване, която подкрепя научните изследвания и иновациите, промишленото производство и международната търговия, както и подобряването на качеството на живота и опазването на околната среда.

Темата на Световния ден на метрологията през 2022 г. е „Метрологията в цифровата ера“. Темата е избрана, тъй като цифровите технологии революционизират нашата общност и понастоящем са едни от най-вълнуващите тенденции на обществото.

В целия свят националните метрологични институти непрекъснато развиват науката за измерванията, като разработват и утвърждават нови техники за измерване на необходимото ниво на усъвършенстване. Националните институти по метрология участват в сравнения в областта, координирани от Международното бюро за мерки и теглилки (МБМТ), за да се гарантира надеждността на резултатите от измерванията в световен мащаб.

Международната организация за законова метрология (МОЗМ) разработва международни препоръки, които имат за цел да уеднаквят и хармонизират изискванията в целия свят в много области. МОЗМ управлява и системата за сертифициране МОЗМ (МОЗМ-СС), която улеснява международното приемане и глобалната търговия с регулирани средства за измерване.

Тези международни метрологични системи осигуряват необходимата увереност и доверие, че измерванията са точни, обезпечават стабилна основа за глобалната търговия днес и ни помагат да се подготвим за предизвикателствата на утрешния ден.

Световният ден на метрологията признава и отбелязва приноса на всички хора, които работят през годините в междуправителствени и национални метрологични организации и институти.

За да отбележат това събитие, Българският институт по метрология, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Съюзът на метролозите в България към Федерацията на научно-техническите съюзи организират ХVII-та Национална научно-практическа конференция „Метрологията в цифровата ера“.

Конференцията ще се проведе на 20 май 2022 г. в залата на ИА „Българска служба по акредитация“ - София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52 А.

За подробности относно начина на провеждане, тематичните направления, заявяване на участието и начина на докладване, моля вижте прикачените по-долу покана, заявка за участие и други документи с полезна информация за събитието.

За МБМТ

  • Подписването на Конвенцията за метъра през 1875 г. създаде МБМТ и за първи път официализира международното сътрудничество в областта на метрологията. Конвенцията създаде Международното бюро за мерки и теглилки и постави основите на световното единство на измерванията във всички аспекти на нашите начинания, като исторически се съсредоточава върху и подпомага промишлеността и търговията, а днес това е също толкова жизненоважно, колкото да се справим с големите предизвикателства на 21 век като климатичните промени, здравето и енергията. МБМТ извършва научна работа на най-високо ниво на избран набор от физични и химични величини. МБМТ е центърът на световна мрежа от национални институти по метрология (НИМ), които продължават да реализират и разпространяват веригата на проследимост до SI в национални акредитирани лаборатории и индустрия.

За МОЗМ

  • През 1955 г. Международната организация за законова метрология (МОЗМ) е създадена като междуправителствена организация с цел да се насърчи глобалното хармонизиране на процедурите на законовата метрология с Международното бюро за законова метрология (МБЗМ) като секретариат и седалище на МОЗМ. Оттогава МОЗМ създаде световна техническа структура, чиято основна цел е хармонизиране на регулациите и метрологичния контрол, прилагани от националните метрологични служби или свързани организации.

Информация за международното отбелязване на празника бихте могли да откриете на следните адреси:     

http://bim.government.bg/bg/novini/svetovniya-den-na-metrologiyata-2022-g

http://www.worldmetrologyday.org/index.html  

http://www.worldmetrologyday.org/press_release.html