БИМ

   

   

20 май е Международният ден на метрологията, който отбелязва годишнината от подписването на Конвенцията за метъра през 1875 г. от представители на седемнадесет държави. Конвенцията поставя рамката за глобално сътрудничество в областта на метрологията и нейните промишлени, търговски и обществени приложения. Първоначалната цел на Конвенцията за метъра - световното единство на измерванията - остава така важна и днес, както при подписването й.

Метрологията, науката за измерванията, играе централна роля в научните открития и иновациите, промишленото производство и международната търговия, в подобряването на качеството на живот и в защитата на околната среда.

Измервания за здравето   

Съобщение:   

20-ти май е Световният ден на метрологията, отбелязващ годишнината от подписването на Конвенцията за метъра през 1875 г. Този договор предоставя основата за световна последователна система за измерване, която е в подкрепа на научните открития и иновациите, промишленото производство и международната търговия, както и подобряването на качеството на живот и защитата на глобалната среда.   

Темата на Световния ден на метрологията през 2021 г. е „Измервания за здравето“. Тази тема е избрана, за да се осъзнае важната роля, която измерванията играят за здравето, а оттам и за благосъстоянието на всеки един от нас.   

Националните метрологични институти по света непрекъснато развиват науката за измерванията чрез разработване и валидиране на нови методи за измерване, независимо от нивото им на сложност. Националните метрологични институти участват в сравнения, координирани от Международно бюро по мерки и теглилки (BIPM- Bureau International des Poids et Mesures), за да гарантират надеждността на резултатите от измерванията по цял свят.   

Международната организация по законова метрология (OIML - The International Organization of Legal Metrology) разработва международни рекомендации, целта на които е уеднакняване и хармонизиране на изискванията по света в много области. OIML ръководи също и сертификационна система (OIML-CS), която улеснява международното приемане и глобалната търговия с регулирани средства за измерване. Тези международни метрологични системи гарантират необходимата сигурност и увереност, че измерванията са точни, като осигуряват стабилна основа за международната търговия днес и ни помагат да се подготвим за предизвикателствата на утрешния ден.   

Световният ден на метрологията признава и отбелязва приноса на всички хора, които работят в междуправителствени и национални метрологични организации и институти през цялата година.      

Световният ден на метрологията е ежегодно събитие, по време на което над 80 страни отбелязват влиянието на измерванията върху ежедневието ни.

Международната общност по метрология, която работи за осигуряване на точни измервания по целия свят, се стреми да повишава осведомеността при всеки Световен ден на метрологията чрез рекламна кампания и интернет страница. Предишните теми включваха теми като измервания за глобалното енергийно предизвикателство, безопасност, иновации и измервания в спорта, околната среда, медицината и търговията.

  • За МБМТ
  • Подписването на Конвенцията за метъра през 1875 г. създаде МБМТ и за първи път официализира международното сътрудничество в областта на метрологията. Конвенцията създаде Международното бюро за мерки и теглилки и постави основите на световното единство на измерванията във всички аспекти на нашите начинания, като исторически се съсредоточава върху и подпомага промишлеността и търговията, а днес това е също толкова жизненоважно, колкото да се справим с големите предизвикателства на 21 век като климатичните промени, здравето и енергията. МБМТ извършва научна работа на най-високо ниво на избран набор от физични и химични величини. МБМТ е центърът на световна мрежа от национални институти по метрология (НИМ), които продължават да реализират и разпространяват веригата на проследимост до SI в национални акредитирани лаборатории и индустрия.
  • За МОЗМ
  • През 1955 г. Международната организация за законова метрология (МОЗМ) е създадена като междуправителствена организация с цел да се насърчи глобалното хармонизиране на процедурите на законовата метрология с Международното бюро за законова метрология (МБЗМ) като секретариат и седалище на МОЗМ. Оттогава МОЗМ създаде световна техническа структура, чиято основна цел е хармонизиране на регулациите и метрологичния контрол, прилагани от националните метрологични служби или свързани организации.

Покана за участие в онлайн събитие

Допълнителна информация, включително съобщение от директорите, постери и списък със събития, е достъпна на www.worldmetrologyday.org – За контакт: wmd@worldmetrologyday.org  

Информация за международното отбелязване на празника бихте могли да откриете на следните адреси:

http://bim.government.bg/bg/novini/svetovniya-den-na-metrologiyata

http://www.worldmetrologyday.org/index.html

http://www.worldmetrologyday.org/press_release.html