Уважаеми госпожи и господа,

Български институт по метрология с адрес: гр. София 1040, бул. „Д-р Г.М.Димитров” № 52 Б, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП за събиране на оферти чрез обява с предмет: "Доставка на средства за изпитване за лаборатория за изпитване на манометри в сградата в гр. София на адрес: ул. „Проф. П. Мутафчиев“№2 към дирекция „Изпитване на средства за измерване, устройства и съоръжения” (ИСИУС)"

Прогнозна стойност –28 333 (двадесет и осем хиляди триста тридесет и три) лева без ДДС;

Критерий за възлагане – Оптимално съотношение качество/цена; Място и срок за получаване на офертите: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б, ет. 2, стая 218, в срок до 17:00 часа на 24.11.2016 г.

Място, дата, и час на отваряне на офертите: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б, заседателна зала на БИМ ет. 7 (срещу асансьора) на 25.11.2016 г. от 15:00 часа.

Обявата е публикувана в АОП под № 9058695.Дата на публикуване: 25.11.2016   

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът за подаване на оферти ще бъде удължен до 17:00 часа на 30.11.2016 г., отварянето ще се състои на 01.12.2016 г. от 14:00 часа в сградата на Български институт по метрология на адрес: гр. София 1040, бул. Д-р Г.М. Димитров № 52 Б,заседателна зала – 7-ми етаж.

Обявата за удължаване на срока на поръчката е публикувана в АОП под №9059108.