Уважаеми госпожи и господа,

Български институт по метрология с адрес: гр. София 1040, бул. „Д-р Г.М.Димитров” № 52 Б, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП за събиране на оферти чрез обява с предмет:„Демонтаж на стара асансьорна уредба, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на нова асансьорна уредба за сградата на Български институт по метрология".

Прогнозна стойност – до 70000 (седемдесет хиляди) лева без ДДС;

Критерий за възлагане – Оптимално съотношение качество/цена;

Място и срок за получаване на офертите: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б, ет. 2, стая 218, в срок до 17:00 часа на 18.11.2016 г.

Място, дата, и час на отваряне на офертите: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б, заседателна зала на БИМ ет. 7 (срещу асансьора) на 21.11.2016 г. от 14:00 часа.

Обявата е публикувана в АОП под № 9058519