Дата на публикуване: 24.11.2017 г.


Уважаеми госпожи и господа,

Български институт по метрология с адрес: гр. София 1040, бул. „Д-р Г.М.Димитров” № 52 Б, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП за събиране на оферти чрез обява с предмет:

„Доставка чрез закупуване на един брой компаратор, за осигуряване на метрологична проследимост за страната, за нуждите на Главна дирекция "Национaлен център по метрология", Български институт по метрология“ ,

Прогнозната стойност е 42000,00 лв. (четиридесет и две хиляди) лева без вкл. ДДС.

Критерий за възлагане – най-ниска цена;    

Място и срок за получаване на офертите: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б, ет. 2, стая 218, в срок до 17:30 часа на 04.12.2017 г.

Място, дата и час на отваряне на офертите: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б, заседателна зала на БИМ, ет.6 на 05.12.2017 г. от 11:00 часа.

Обявата е публикувана в АОП под № 9070740