Уважаеми госпожи и господа,   

Български институт по метрология с адрес: гр. София 1040, бул. „Д-р Г.М.Димитров” № 52 Б, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП за събиране на оферти чрез обява с предмет:    

„Текущ ремонт на помещения в сгради, находяща се в град София, бул. „д-р Г.М. Димитров„ №52 и №52Б“,   

Прогнозната стойност е 250000,00 лв. (двеста и петдесет хиляди) лева без вкл. ДДС.    

Критерий за възлагане – „съотношение качество/цена”;    

Място и срок за получаване на офертите: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б, ет. 2, стая 218, в срок до 17:30 часа на 18.12.2017 г.    

Място, дата и час на отваряне на офертите: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б, заседателна зала на БИМ, ет.6 на 19.12.2017 г. от 11:00 часа.   

Обявата е публикувана в АОП под № 9070978