Дата на публикуване: 15.03.2016 г. 

Уважаеми госпожи и господа,

Български институт по метрология с адрес: гр. София 1040, бул. „Д-р Г.М.Димитров” № 52 Б, на основание чл. 25, ал. 1 от ЗОП и Решение № А-93/15.03.2016 г. и в качеството му на Възложител, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива за автомобилите и мотокарите на Български институт по метрология на територията на гр. София и структурните звена на института.”

Обществената поръчка е публикувана на 15.03.2016 г. под № 01200-2016-0001 в Регистъра на обществените поръчки в Агенция за обществените поръчки.

Настоящата документация ще Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП.

Прогнозна стойност – 140 000 (сто и четиридесет хиляди) лева без ДДС; Критерий за възлагане – най-ниска цена; Място и срок за получаване на офертите: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б, ет. 2, стая 218, в срок до 17:00 часа на 10.05.2016 г.

Място, дата, и час на отваряне на офертите: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б, заседателна зала на БИМ ет. 7(срещу асансьора) на 11.05.2016 г. от 14:00 часа.

Дата на публикуване:17.05.2016 г.   

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: «Доставка на гориво за автомобилите и мотокарите на Български институт по метрология на територията на гр. София и структурните звена на института»”, комисията назначена със Заповед № А-198/11.05.2016 г., на и.д. председателя на БИМ, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка, на основание чл. 69а ал. 3 от ЗОП (отм.)

ОБЯВЯВА:

Отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 20.05.2016 г. (петък) в 10:30 часа в сградата на БИМ на адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52 Б, етаж 7, заседателна зала.

Дата на публикуване: 13.07.2016 г.   

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 10720,84 13.7.2016

 Основание за плащане: Изпълнение на договор № 31/03.06.2016 г.   


Дата на публикуване: 09.08.2016 г.   

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 10682.93 09.08.2016

 Основание за плащане: Изпълнение на договор № 31/03.06.2016 г.    


  Дата на публикуване: 13.09.2016 г.

Дата на плащане

(дата на банково бордеро)

Основание Размер на плащането

(Сума в лв. с включено ДДС)

13.09.2016 Фактура 9 845,75 лв

  Основание за плащане: Изпълнение на договор № 31/03.06.2016 г.