БИМ

В края на юли 2021 г. БИМ, чрез отдел „Оптика, акустика и вибрации” на ГД НЦМ сключи договор по европейската метрологична програма за иновации и изследвания (EMPIR), като се включи в проект на тема “Supporting smart specialisation and stakeholder linkagein Photometry and Radiometry” („Подкрепа за интелигентна специализация и свързване на заинтересованите страни във фотометрията и радиометрията”) - 20SCP01 Smart PhoRa.

В проекта участват институтите на 9 държави – България, Испания, Германия, Франция, Молдова, Полша, Финландия, Турция и Естония. Проектът стартира на 1 септември 2021 г.

Основни дейности:

 • В проекта Smart PhoRa „Supportingsmart specialisation and stakeholder linkage in Photometry and Radiometry” се предвижда да вземат участие 6 експерти от БИМ, които работят в областта на оптичните измервания.    
 • Изготвен е технически протокол за участието ни в проекта, в който са се включили институти на 9 държави членки на EURAMET. Проектът е на стойност 150 000 EUR, като продължителността му е 18 месеца.
 • Проектът е разделен на шест работни пакета (WP1-WP6), като БИМ ще вземе участие в три от тях.   
 • Участието в първия работен пакет по проекта (WP1) включва изследване на спектралното и пространственото разпределение на вредни за човешкото зрение лъчи от различни източници - UV лъчение от бактерицидни лампи, свързани с дезинфекцията при вирусни замърсявания от Covid 19 и др. В това изследване се предвижда да вземат участие експерти от БИМ, PTB – Германия и INM - Молдова. В резултат на изследванията ще бъде публикуван доклад с резултатите.   
 • В рамките на проекта (в WP1 и WP2) се предвижда четиридневно обучениe по фотометрия и радиометрия на трима експерти от БИМ в метрологичния институт на Германия – РТВ, двудневно обучение за измерване на Gloss натрима наши експерти във френския институт- CNAM и две едноседмични обученияза измерване на BRDF, BTDF и BSSRDF и дифузно отражение и пропускане на трима наши експертив испанския институт по оптика – IO-CSIC и във финландския институт – Aalto.   
 • В рамките на проекта са проведени три еднодневни онлайн обучения в следните области:

            - Фотометрия и радиометрия с лектори от PTB – Германия;
            - Рефлектометрия с лектори от IO-CSIC - Испания;
            - Измерване на Gloss с лектори от CNAM - Франция, NIST - САЩ и NRC, Канада.

 • Предвидени са начална, междинна и финална среща на ръководителите на работни направления по проекта.   
 • Началната среща бе проведена дистанционно през октомври 2021 г. Междинната среща се проведе в испанския институт по оптика IO-CSIC през юни 2022 г., а финалната среща ще бъде проведена в метрологичния институт на Турция – UME-TUBITAK през втората половина на февруари 2023 г.

Очаквани резултати от проекта:

 • Проведени изследвания при измерването на вредни оптични лъчения от различни източници. Реализиране на LED скала при измерване на интензитет на светлината. Създаване на методологичен подход към разработването на методи за измерване и подходяща измервателна апаратура с осигурена проследимост до метрологични институти;
 • Усъвършенстване на възможностите на БИМ за измерване в областта на фотометрията и радиометрията;
 • Възможност на метрологични и други заинтересовани институти за извършване на задълбочени изследвания и проучвания при измервания в област Фотометрия и радиометрия;   
 • Разработване на практически инструменти, насоки и процедури за подобряване на предаването на новите възможности към крайните потребители;   
 • Получаване на нови знания, които ще бъдат допълнително разпространени до заинтересованите страни и крайните потребители, които биха създали по-близки отношения и ще засилят сътрудничеството с асоциациите на потребителите, производителите и другите заинтересовани страни и ще осигурят проследимост и добри практики в областта на оптичните измервания.
 • Подобряване на възможностите за научни изследвания.