Възможности за калибриране и измерване

Към момента област „Електроенергийни измервания”, БИМ има 21 международно признати възможности за калибриране и измерване (СМС реда) и са публикувани в базата данни (KCDB) на Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM).