БИМ

Считано от 17. 03. 2020 г. до изтичане на срока на извънредното положение в страната, услугите на Българския институт по метрология, които се предоставят на мястото на експлоатация на средствата за измерване или продуктите в реални условия в обект, ще се извършват при предварително предоставяне от страна на заявителя на писмени гаранции, че е осигурил всички мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19, съгласно указанията и препоръките на Националния оперативен щаб за короновируса.

Апелираме за проявяване на добросъвестност и отговорност от страна на заявителите по отношение на здравето и живота на служителите в Българския институт по метрология!

БИМ

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ с важно съобщение за коронавируса!!!

Посетителите и клиентите на Български институт по метрология да носят маски на територията на на института !!

Увaжaeми посетители и клиенти,

Поради рeгиcтрирaния eпидeмичeн пoдeм нa грип и ocтри рecпирaтoрни зaбoлявaния в уcлoвиятa нa eпидeмичнo рaзпрocтрaнeниe нa СОVID-19, нa бaзa прeпoръкa нa Нaциoнaлния oпeрaтивн щaб със заповед № Р-37/26.02.2020 г, нa Миниcтър-прeдceдaтeля нa Р Бългaрия и Зaпoвeд № РД-01-117/08.03.2020 г нa Миниcтърa нa здрaвeoпaзвaнeтo, и.д. Председателят на Български институт по метрология със своя Заповед № А-75-1/10.03.2020 г. разпореди:

Заявявания, плащане и получаване на административни услуги, чрез портала за предоставяне на електронни услуги - https://e-bim.bim.government.bg/;

  • Чрез https://pay.egov.bg/
  • По електронна поща;
  • По пощата;
  • Чрез информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги

- За останалите звена за административно обслужване в БИМ, служителите на гишетата, обслужващи граждани трябва да са със защитни маски, а чакащите – да стоят на разстояние най-малко един метър един от друг и да не създават струпвания.

- В института се допускат посетители, които носят предпазни маски, и след прилагане на процедура по измерване на температура.