Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди”

Главен директор   

Валентин Старев   

Адрес: 1797 София,
бул. Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б    

Телефон: + 359 2 9702 739
Мобилен: 0878 241 447
e-mail: GD_MIU@bim.government.bg   v.starev@bim.government.bg        

Отдел „Оценяване на съответствието на средства за измерване”

Христина Соколова
1797 гр. София
бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52Б

Тел.: (02) 9702 799
Мобилен: 0878 241 504
e-mail: h.sokolova@bim.government.bg

Отдел "Изпитване на средства за измерване и софтуер"

Златка Чавдарова

1797 гр. София
бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52Б

Тел.: (02) 9702 794
Мобилен: 0878241280
е-mail: z.chavdarova@bim.government.bg