Виртуална годишна среща на EURAMET

29-07-2020г.

На 2 април 2020 г. се проведе виртуална годишна среща на контактните лица на EURAMET в техническия комитет (ТК) по „Акустика, ултразвук и вибрации“. Събитието се състоя в електронната платформа Skype for Business. Онлай срещата бе открита от председателя на ТК, който в своя презентация представи Годишен доклад за работата на техническия комитет. Докладът включваше:

  • Øпроведени и планувани дейности през 2020 г.;
  • Øетап на проектите на EURAMET;
  • Øстратегическо планиране на сравнения в ‚Акустика“ и „Вибрации“;
  • Øпреглед на СМС редове в „Акустика“ и „Вибрации“;
  • Øпредставяне на новата база данни KCDB 2.0;
  • Ø преглед на стратегическата схема за развитие на ‚Акустика, ултразвук и вибрации“;
  • Øобновяване на EMN (Европейска мрежа за миграции) относно проследяване на замърсяването на околната среда;
  • Øновини от ISO и IEC;
  • Ø текущи и предстоящи проекти по EMPIR;
  • Ø планиране на приемственост и избор на нов председател на ТК по „Акустика, ултразвук и вибрации“.

Представител на EURAMET беше подготвил две презентации. Първата включваше актуални новини от EURAMET, а втората - новини от работната група „Изграждане на капацитет към борда на Директорите на EURAMET” (EURAMET Capacity Building).

За статуса на СМС редовете на БИМ в област „Вибрации“ ще се докладва на предстоящата физическа среща на подкомитета в област „Вибрации“, както и за етапа на проведеното двустранното сравнението между БИМ и Националния метрологичен институт на Полша, GUM.

Онлайн събитието завърши с планиране на физическа среща, която ще се състои по-късно през 2020 г. в Националния метрологичен институт на Швейцария, METAS. Първоначално е насрочена за 17 и 18 септември. Датата може да бъде преразгледана в края на лятото в зависимост от епидемичната обстановка в резултат на кризата с COVID.