ПУБЛИКЦИЯ НА НОВО МАТРИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА СИСТЕМА ЕДИНИЦИ SI

21-09-2016г.

През настоящата година в Русия е публикуван учебник с автори акад. Г.Раннев, дфн В.Сурогина, дтн А.Тарасенко и дтн И.Кулибаба, предназначен за студентите от университетите и другите висши учебни заведения на Русия по специалност измервателна техника, в който са разгледани подробно възможностите на новото матрично представяне на международната система единици SI, създадено от маг. физ. Николай Александров – н-к отдел „Оптика акустика и вибрации” в ГД НЦМ на БИМ.

Това представяне е разработено през 2005 г. в резултат на близо едногодишните усилия на автора и е изследвано и доразвито през последните десет години. В учебника са разгледани структурата, свойствата и възможностите, които предоставя новото матрично представяне – подредена структура на физичните величини и единици, геометрично представяне на физичните закони и основните уравнения във физиката, въвеждане на нови уравнения и връзки между величините, както и на нови понятия във физиката.

Новото представяне на международната система единици (NSI) е свързано с въвеждането на матрична структура на основата на фундаментални принципи, в която всички величини, единици и константи могат да намерят еднозначно своето място. По този начин подобно на периодичната таблица на химичните елементи картината на липсващите неоткрити величини ще стане много по-ясна. Нещо повече, ще бъдат открити много нови връзки между величините и начини на представяне и изразяване.

БИМ

В такъв аспект основните цели на новото матрично представяне (NSI) са:

  • да подобри, онагледи и развие съществуващата Международна система SI, без да променя утвърдените вече правила;
  • да въведе нова подредена структура на единиците, величините и константите и създаде нови връзки между тях;
  • да въведе нов математичен апарат, с който да бъдат реализирани нови възможности за връзки между величините;
  • да въведе нови понятия, нови величини, единици с нови имена и символи, както и нови дефиниции за основните единици;
  • да въведе новвид геометрично представяне на физичните закони;
  • да доведе до ново по-дълбоко осмисляне на уравненията във физиката;
  • да развие нови направления във фундаменталната и приложната физика;
  • да формулира нови физични закони и зависимости. Само по себе си новото матрично представяне представлява машина за формулиране на нови физични закони;
  • да даде нови идеи за създаване на нови видове измервателни устройства и нови еталони.

Целта на новото матрично представяне на системата SI е именно да внесе по-добър ред и по-голям порядък в съществуващата вече система, като същевременно я развие на качествено ново ниво. Друго съществено предимство на новото матрично представяне (NSI), е че дава възможност да се установи най-пряката връзка между две произволни величини във физиката.

Новото матрично представяне (NSI) въвежда и много нови понятия във физиката и метрологията.   

В сега съществуващата международна система единици (SI) броят на единиците с дадени имена е 29, от които 7 са на основните единици. При новото матрично представяне имаме десеткратно нарастване на величините и това води до необходимост от удвояване на единиците с дадени имена. При това избраните нови единици с такива имена са избрани по такъв начин, че да маркират основните направления в новото матрично представяне. При наименуването се използват имената на известни учени, които са допринесли за развитието на съответното направление във физиката.   

На основата на NSI могат да бъдат изразени стотици нови уравнения във физиката и да бъдат изведени много нови физични закони, неизвести на науката до момента. Нещо повече, могат да бъдат създадени редица нови уреди и измервателни системи, които да измерват величини, неизползвани до момента от нашата цивилизация, но с голямо значение за бъдещото й развитие.

БИМ
БИМ