Проект 16RPT01 ChemMet-Cap "Усъвършенстване на научните и технически възможности в областта на химичния анализ"

23-01-2020г.

На 22.01.2020 г. в БИМ се проведе среща на комитета на заинтересованите

страни по проект 16RPT01 ChemMet-Cap "Усъвършенстване на научните и

технически възможности в областта на химичния анализ". В срещата

участваха членове на екипа по проекта от БИМ и представители на

Изпълнителна агенция по околна среда и Изпълнителна агенция "Българска

служба за акредитация". Членовете на екипа представиха основните цели на

проекта, извършените дейности, постигнатите резултати и предстоящите

задачи. Участниците в срещата обсъдиха възможностите за сътрудничество

между институциите за постигане на по-добро използване на подобрените

възможности за измерване на БИМ в областта на химичния анализ.