МЕЖДУНАРОДНА ОНЛАЙН СРЕЩА – WELMEC 2020

23-04-2020г.

БИМ

На 23.04.2020 г., бе проведена видеоконферентна среща на Комитета на Европейската организация за сътрудничество в областта на законовата метрология (WELMEC). На срещата взеха участие 37 представители на органите по законова метрология от Европа.

От страна на БИМ, в срещата взеха участие: председателят на института - г-н Паун Илчев и главният директор на ГД „Мерки и измервателни уреди“ - г-н Валентин Старев.

Председателят на организацията, г-н Грегор Дудле, представи информация за:

  • текущото развитие на организацията, свързани с трансфера на финансовите активи от WELMEC към създадената през есента на 2019 г. асоциация с нестопанска цел - WELMEC e.V.;
  • финансови въпроси за 2020 г.;
  • организационно-технически дейности по преход от една форма на организация към друга;
  • проект на правилник за работата на новата организация.

Г-н Дудле призова делегатите за по-активно участие на техни служители в работните групи на WELMEC, както и за кандидатстване за освободените позиции.

Разгледан бе въпросът за ускоряване на работата по обновяване на електронната страница на организацията, както и създаването на съвместна такава с Европейската асоциация на националните метрологични институти (EURAMET) и др.

Обсъден бе и планът за разработване на стратегия на WELMEC за периода след 2020 г.