Гражданското общество и бизнеса

27-05-2020г.

На 27.05.2020 г. Българският институт по метрология подписа Договор BG05SFOP001-2.019-0012/27.05.2020 г. по процедура BG05SFOP001-2.019-0012 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса" на Оперативна програма „Добро управление" 2014 - 2020.   

ТУК