15-та Конференция на Международната организация по законова метрология (OIML) и 51-ва среща на Международния комитет по законова метрология (CIML)

01-11-2016г.

15-та Конференция на Международната организация по законова метрология (OIML) и 51-ва среща на Международния комитет по законова метрология (CIML)

гр. Стразбург, Франция, 17-21 октомври 2016 г.   

   

  От 17.10.2016 г. до 21.10.2016 г. в гр. Страсбург, Франция, и. д. предедателя на Българския институт по метрология, г-н Паун Илчев, и главният директор на ГД „Мерки и измервателни уреди“, г-н Валентин Старев, взеха участие в проведените 15-та Конференция на Международната организация по законова метрология (OIML) и 51-ва среща на Международния комитет по законова метрология (CIML).

Международната конференция по законова метрология е най-висшият орган на Международната организация по законова метрология. Тя се състои от представители на страните-членки.

Конференцията на OIML се провежда веднъж на четири години. Тя взема окончателните решения по отношение на финансовите дела на OIML за изтеклия финансов период, приемане на бюджета на OIML и членския внос на страните-членки за следващия финансов период, решения относно погасяване на дължими суми, закъснения при плащанията, утвърждаване на Рекомендациите на OIML.

За да влязат в сила решенията на Конференцията, се прилагат следните правила:

 • Всяка страна-членка има един глас;
 • Не може да се оправомощава за гласуване друга страна-членка;
 • За кворум се изисква най-малко 2/3 присъствие от страните-членки;
 • При преброяването на гласовете се изисква най-малко 4/5 от присъстващите да са гласували със „за“ (с изключение на въздражилите се), за да се приеме дадено решение.

Конференцията се проведе на 19 и 20 октомври 2016 г. по предварително обявения дневен ред. На срещата присъстваха представители на 49 страни-членки. Отсъстваха представители на Бразилия, Мароко, Пакистан, Шри Ланка, Замбия, Македония, Албания, Камерун, Кипър, Египет, Унгария, Израел и Монако. Присъстваха и представители на 17 страни член-кореспонденти.

В най-общи линии на Конференциятабяха одобрени:

 • счетоводните отчети за за 2012, 2013, 2014 и 2015 г.;
 • 26 публикации на OIML (рекомендации, части от тях, документи и речници) – виж прикачените файлове по-долу;
 • Бюджетът на организацията за финансовия период 2017 – 2020 г. в размер на 8 827 000 евра;
 • Годишните вноски на страните-членки и член-кореспонденти (остават непроменени спрямо предходния финансов период, с изключение на тези за Гърция, Пакистан и Белгия, поради прекласификация);
 • Процедурата при установяването на кворум за решенията на Комитета (тълкуване на чл. XIII от Конвенцията за създаване на ОIML);
 • Годината, през която да бъде проведена 16-та Конференция - 2020 г.

Решения на 15-та Конференция на OIML - виж прикачените файлове по-долу.

CIML е управителният комитет на OIML и неговите членове се срещат веднъж годишно. На срещите се прави преглед на техническия напредък и на административно-финансовите дейности на организацията за предходната година. В комитета членува по един представител на всяка страна-членка. При отсъствие на член на комитета, се упълномощава друг член на CIML да гласува от името на отсъстващата страна членка.

Срещата тази година бе проведена на 17, 18 и 21 октомври. На срещата присъстваха представители на 49 страни-членки. С оправомощаване бяха представени Албания, Камерун, Кипър, Египет, Унгария, Израел и Монако. Отсъстваха представители на Бразилия, Мароко, Пакистан, Шри Ланка, Замбия и Македония. Присъстваха и представители на 16 страни член-кореспонденти, 6 представители на сродни организациии (BIPM, CECIP, CECOD, GSO, IEC, ILAC/IAAF) и др.

След провелите се дискусии на срещата бяха одобрени:

 • Обявяването на вакантната длъжност „заместник-директор на BIML” за заемане съгласно изискванията на OIML B 7:2013 BIML Staff regulations и OIML B13:2004 Procedure for appointment of the BIML Director and Assistant Directors;
 • финансовият отчет на организацията за 2015 г.;
 • закриването на Центъра за преводи към OIML;
 • реализацията на бюджета на организацията през 2016 г.;
 • предложеният бюджет за финансовия период 2017 -2020 г;
 • дейността по подпомагане на страните и икономиките с развиващи се метрологични системи;
 • предложенията за технически дейности на организацията:
 • oревизия на OIML B 6 Directives for OIML technical work;
 • oсъздаване на единна сертификационна система на OIML (OIML-CS), която да влезе в сила от 1.01.2018 г.
 • Следните нови или ревизирани рекомендации:
 • oНова рекомендация - Protein measuring instruments for cereal grains and oilseeds
 • oРевизия на R 59 - Moisture meters for cereal grains and oilseeds
 • oНова рекомендация - Standard blackbody radiator for the temperature range from – 50 OC to 2500 oC
 • oРевизия на R 87 - Quantity of product in prepackages
 • Техническите задания за нови проекти на публикации:
 • oнов проект в ТС 5/SC 2 Software ревизията на D 31:2008 General requirements for software controlled measuring instruments
 • oнов проект в ТС 8/SC 1 Static volume and mass measurement ревизията на R 125:1998 Measuring systems for the mass of liquids in tanks
 • oнов проект в ТС 8/SC 7 Gas metering ревизията на R 139:2014 Compressed gaseous fuel measuring systems for vehicles
 • oнов проект в ТС 9/SC 1 Non-automatic weighing instruments ревизията на R 76:2006 Non-automatic weighing instruments
 • oнов проект в ТС 9/SC 2 Automatic weighing instruments разработването на нова рекомендация за Continuous totalizing automatic weighing instruments of the arched chute type
 • oнов проект в ТС 12 Instruments for measuring electrical quantities ревизия на R 46:2012 Active electrical energy meters
 • oнов проект в ТС 17/SC 2 Saccharimetry разработването на нова рекомендация за Near infra-red instruments
 • oревизията на Техническото задание на съществуващия проект TC4/p8 така, както е посочено в допълнителния документ за срещата 51-CIML-AMD-07
 • Инструкция към секретариатите на ТК/ПК и организаторите на проектните групи, при разработването или ревизирането на рекомендации на OIML за съответните категории средства за измерване при необходимост да осигурят включването в тях на изискване, което да посочва, че средствата за измерване не трябва да експлоатират максималната допустимата грешка или да бъдат систематично в полза на някоя от страните

На срещата за период от 6 години за първи вицепрезидент на CIML бе преизбран г-н Роман Шварц.

За значителен принос към работата на организацията посмъртно с медала на OIML бе награден г-н Уилям Кул, дългогодишен заместник-директор на Международното бюро по законова метрология, а наградата за отлични постижения в законовата метрология в развиващите се страни бе присъдена на Института за техническа стандартизация и акредитация на Кения (ITSA).

Решения на 51-та среща на CIML - виж прикачените файлове по-долу.