Премини към горна навигацияПремини към лява навигацияПремини към съдържаниеПремини към търсене
Начало > Административни услуги >

 

Електронни административни услуги

Важно: За да ползвате електронните услуги на Българския институт по метрология, е необходимо да притежавате валиден квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Електронният подпис трябва да е издаден от регистриран от Комисията за регулиране на съобщенията доставчик на удостоверителни услуги.

     

 

Административни услуги

Харта на клиента

Анкетна карта 

Информация за посочените по-долу в таблицата админстративни услуги, извършвани от БИМ, може да се получи всеки ден от понеделник до петък между 9.00 и 17.30 часа: 

гр. София, 1040,
бул. Г.М.Димитров №52Б
Булстат: 175092070

  • на телефон: 02 9702 790;
  • факс : 02 9702 754
  • на електронен адрес: au-bim@bim.government.bg
  • и териториалните регистратури на БИМ, находящи се на:

 

           

гр. Благоевград
Тел.: (073) 88-54-69

гр. Враца
Тел./ Факс: 092 / 64-75-37

гр. Видин
Тел.: 094/ 601 102

гр. Пловдив
Тел.: 032/ 633-147

гр. Габрово
Тел.: 066 / 80-13-98

гр. Ловеч
Тел.: 068 / 60-31-67

гр. Плевен
Тел.: 064/68-01-38

гр. Русе
Тел.: 082/ 82-02-92

гр. Велико Търново
Тел./ Факс: 062/63-04-04

гр. Шумен
Тел./ Факс: 054/82 80 45

гр. Варна
Тел.: 052/75-03-34

гр. Сливен
Тел./Факс: 044/ 667 758

 гр. Бургас
Тел. /факс: 056/ 86 01 49 вътр. 37/42

гр. Стара Загора
Тел.: 042/60-18-46

гр. Хaсково
Тел.: 038/664 636

 

Предлаганите административни услуги може да заплатите, съгласно утвърденият ЦЕНОРАЗПИС  или по ТАРИФАТА за таксите, които се събират от БИМ и по банков път на следните банкови сметки

 

Административни услуги

Нормативно основание

1

Одобряване на типа на средствата за измерване, в т.ч. всяка модификация или допълнение на одобрен тип средства за измерване

Заявление

чл. 32 от Закона за измерванията.

2

Първоначална проверка на средства за измерване

Заявление 

чл. 38 от Закона за измерванията

3

Последваща проверка на средства за измерване

Заявление

чл. 43 от Закона за измерванията

4

Метрологичната експертиза на средствата за измерване

Заявление

Заявление за експертиза за електромери

Заявление за експертиза за трансформатори

чл. 57 от Закона за измерванията

5

Предоставяне на справки от регистъра за одобрените за използване типове средства за измерване

Заявление

чл. 17, т.3 от Устройствения правилник на БИМ

6

Изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер

Заявление

Наредба за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл.22,ал.1,т.8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки (обн., ДВ бр.72 от 16.08.2013 г.)

7

Първоначална проверка на игрални съоръжения

Заявлениe

чл. 19 от Наредбата за изискванията за одобряване на типа и за реда за извършване на първоначални и периодични проверки на игрални съоръжения

8

Периодичните проверки съвместно с Държавната комисия по хазарта при организиране на хазартни игри

Заявление в свободен текст

чл. 21, ал. 1 от Наредбата за изискванията за одобряване на типа и за реда за извършване на първоначални и периодични проверки на игрални съоръжения

9

Последващи проверки на средства за измерване, чието съответствие със съществените изисквания, определени по реда на чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите е оценено и удостоверено

чл. 26, ал. 3 от ЗИ, във връзка с § 5а, т.7 ДР от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол и чл. 27, т.7 от Наредбата за  съществените изисквания за оценяване на съответствието на средствата за измерване

10

Одобряване на типа на фискални устройства

Заявление

чл. 8, ал. 3 от Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

11

Одобряване на програмни модификации на одобрен тип фискални устройства

Заявление

чл. 8, ал. 4 от Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

12

Извършване на експертиза на фискални устройства /проверка за съответствие на устройството с одобрения тип фискални устройства/

чл. 14, ал. 1 Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

13

 Водене и предоставяне на информация от публичен регистър на одобрените типове фискални устройства, локални мрежи и системи

Заявление в свободен текст

чл. 10, ал. 9 Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

14

Издаване на свидетелство за съответствие на интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност  с изискванията по Наредба № Н-18 - одобряване на интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност

Заявление

чл. 54 – 56  от Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

15

Извършване на контролните изпитвания на одобрените типове ФУ и на единични бройки фискални устройства по предложение на органите на Националната агенция за приходите или на лица по чл. 3 от Наредба № Н-18, когато възникнат съмнения за несъответствие на фискални устройства с изискванията

Заявление в свободен текст

чл. 59, ал. 1 Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

16

Издаване на удостоверение за одобряване на типа на електронните таксиметрови апарати с фискална памет/ЕТАФП/

Заявление

Наредба № 35 за функционалните и техническите изисквания към електронните таксиметрови апарати с фискална памет, Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

17

Извършване на проверки на ЕТАФП след ремонт

Заявление в свободен текст

Наредба № 35 за функционалните и техническите изисквания към електронните таксиметрови апарати с фискална памет

18

Оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие,  съгласно Разрешение № 002-ОС/18.09.2007 г, издадено  от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

Заявление

чл. 9, ал. 1 Закона за техническите изисквания към продуктите и чл. 41, ал. 2 от Наредбата  за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие

19

Оценяване на съответствието на  продукти

Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост

20

Калибриране на еталони и средства за измерване, които не подлежат на контрол съгласно ЗИ и нормативните актове по прилагането му;

Заявка

чл. 17, т.6 от Устройствения правилник на БИМ

21

Разпространяване чрез калибриране на единиците от националните еталони към следващите по точност еталони в страната

Заявка

чл. 16, т.10 от Устройствения правилник на БИМ;

чл.17, ал.2.т.3 от Закона за измерванията

22

Извършване на сертификация на сравнителни материали

Заявка

чл. 16, т.12 от Устройствения правилник на БИМ

23

Предоставяне на информация от Регистъра на сертифицираните сравнителни материали

Заявление в свободен текст

чл. 16, т.13 от Устройствения правилник на БИМ

24

Извършване на измервания и метрологични изследвания, съобразно техническите възможности на националните еталонни лаборатории

Заявка

чл. 16, т.14 от Устройствения правилник на БИМ

25

Осигуряване на проследимост чрез междулабораторни сравнения

Заявление в свободен текст

чл. 16, т.15 от Устройствения правилник на БИМ, чл.10 ал.2 т.1в от Закона за измерванията

26

Издаване на сертификат за съответствие с нормативните изисквания за възпроизвеждане на националното знаме

Заявление в свободен текст

чл. 15 от Закона за държавния печат и националното знаме на Република България

27

Предоставяне на образец на графичното изображение на герба на Република България на органите и лицата по чл. 5 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 476 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 1997 Г

Заявление в свободен текст

Чл. 18 от Постановление № 476 от 17 декември 1997 г. за одобряване на графичните и пластичните образци и за използване на изображението на герба на Република България

28

 Изпитване и валидиране на софтуер за обработка на резултати от измервания

Заявление

чл. 16, т.11 от Устройствения правилник на БИМ

29 

Регистрация на фирми, извършващи ремонт и сервиз на фискални устройства (ФУ)

Заявление

Таксата за регистриране на ремонтни и сервизни фирми за поддръжка на ФУ/ ИАСУТД е 50,00лв.

чл.118, ал. 5 от Закона за данък добавена стойност

30

Проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП.

Заявление

Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (Обн. ДВ. бр.75 от 24 Август 1999г., изм. ДВ. бр.9 от 29 Януари 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 27 Април 2012 г.)
31

Оправомощаване на  лица за проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари (УБП) при експлоатация на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП (съгласно Наредба № 16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини)

Заявление

чл. 14ж от Наредба № 16  за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини

32

Оценяване на съответствието на СИ

Заявление

Закон за техническите изисквания към продуктите

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие

33

Вписване на средства за измерване по чл. 1а, ал. 4 от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол в Регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване

Заявление

Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

 

Други формуляри:

 

Протокол от устно заявяване на услуга