Премини към горна навигацияПремини към лява навигацияПремини към съдържаниеПремини към търсене
Начало > Административни услуги > ГД НЦМ >

Заявка за калибриране на средства за измерване (СИ) и сравнителни референтни (РМ) можете да подадете на място на адрес:

Български институт по метрология
Административни услуги, ет. 1, стая 102
бул. "д-р Г. М. Димитров" № 52 Б
1040 гр. София 

По електранен път на електронния адрес на административни услуги:
au-bim@bim.government.bg

Или на факс:
02 9702 754 - административни услуги;

 

Тел.: 02 9702 790 - административни услуги;

Тел.: 02 873 52 88 - ГД НЦМ

Заплащането на извършената услуга може да заплатите съгласно утвърденият Ценоразпис (Приложение I) в касата на БИМ на адрес: бул. "д-р Г. М. Димитров" № 52Б, ет. 2, стая 219

или по банков път - IBAN: BG88 BNBG 9661 3100 1527 01
                             BIC: BNBGBGSD

                                   
БНБ – клон ЦУ
                             площад „Александър I Батенберг” № 1
                             1000 гр. София

 

 

 

 Административни услуги Правно основание

1.

 
 Калибриране на еталони и средства за измерване, които не подлежат на контрол съгласно закон за измерванията и нормативните актове по прилагането му 

 Чл. 17, т.6 от Устройствения правилник на БИМ 

2.

 
 Разпространяване чрез калибриране на единиците от националните еталони към следващите по точност еталони в страната 

 
 Чл. 16, т.10 от Устройствения правилник на БИМ,
 чл. 17, ал. 2, т. 3 от Закона за измерванията 


3.


 Извършване на сертификация на референтни материали 

 
 Чл. 16, т. 12 от Устройствения правилник на БИМ 


4.

 

 Предоставяне на информация от Регистъра на сертифицираните референтни материали 

 
 
 Чл. 16, т. 13 от Устройствения правилник на БИМ 

5.

 
 Извършване на измервания и метрологични изследвания, съобразно техническите възможности на националните еталонни лаборатории 


 Чл. 16, т. 14 от Устройствения правилник на БИМ 

6.

Организиране и провеждане на междулабораторни сравнения на лаборатории за калибриране

Национална програма за провеждане на междулабораторни сравнения

 Чл. 16, т. 15 от Устройствения   правилник на БИМ

7.

 
 Издаване на сертификат за съответствие с нормативните изисквания за възпроизвеждане на националното знаме 

 
 Чл. 15 от Закона за държавния печат и националното знаме на Република България 

8.

 
 Предоставяне на образец на графичното изображение на герба на Република България на органите и лицата по чл. 5 от Постановление № 476 от 17 декември 1997 г. 


 Чл. 18 от Постановление № 476 от 17 декември 1997 г. за одобряване на графичните и пластичните образци и за използване на изображението на герба на Република България 


9.

 
 Изпитване и валидиране на софтуер за обработка на резултати от измервания 

 
 Чл. 16, т. 11 от Устройствения правилник на БИМ