Производители/Вносители

Информация за средства за измерване на маса

ВЕЗНИ С НЕАВТОМАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ

Предназначение: "Везна" е средство за измерване на масата на едно тяло чрез използване действието на силата на теглото на това тяло. Везната може да служи още за определяне и на други свързани с масата величини, количества, параметри или характеристики. Везна с неавтоматично действие" е везна, която изисква намесата на обслужващо лице по време на измерването.

Везните с неавтоматично действие подлежат законов метрологичен контрол, когато се използват за:

 • измерване на маса за целите на търговски плащания;
 • измерване на маса при пресмятане на такси, тарифи, данъци, глоби, възнаграждения, надбавки, обезщетения или други подобни плащания;
 • измерване на маса при прилагане на нормативни актове и за експертизи по съдебни дела;
 • измерване на маса в медицината при определяне теглото на пациенти за целите на лекарското наблюдение, диагностиката и лечението;
 • измерване на маса при приготвяне на лекарствени средства в аптеките и при
 • извършване на анализи в медицински и фармацевтични лаборатории;
 • определяне на цена в зависимост от измерената маса при директна продажба и при производство на предварително опаковани количества продукти.

Нормативно позоваване: НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на на везни с неавтоматично действие

Методи на контрол: Везните с неавтоматично действие се пускат на пазара и/или в действие след оценено и удостоверено съответствие със съществените изисквания, определени по реда на Наредбата за съществените изисквания за оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие.

Задължение на производител: Производителят трябва да приложи по собствен избор една от процедурите за оценяване на съответствието, за да оцени съответствието на средството за измерване с приложимите за него съществени изисквания.

Производителят подава заявление за оценяване на съответствието към нотифицираните пред Европейската комисия органи, чиито идентификационни номера са обявени в Информационната система за нотифицираните органи в областта на директивите от Нов подход (NANDO).

Процедурите за оценяване на съответствието:

комбинация на модул В „Изследване на типа” и модул D „Осигуряване качеството на производството“

комбинация на модул В „Изследване на типа” и модул F „Проверка на продукта”

или модул G „Проверка на единичен продукт „

БИМ е нотифициран орган вписан в регистъра на нотифицираните органи NANDO под номер 1957 и изпълнява всички процедури за оценяване на съответствието на везни с неатоматично действие.   

ВЕЗНИ С АВТОМАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ

Информация за средствата за измерване

Предназначение: "Везна с автоматично действие" е средство за измерване, което определя масата на един продукт без намесата на оператор и следва предварително определена програма за автоматична обработка на характеристиките му.

В обхвата на законовата метрология попадат везни с автоматично действие, използвани при пряка продажба на граждани, при производство на предварително опаковани количества продукти, при търговски сделки и при определяне на данъци, такси и тарифи:

 • автоматични везни с прекъснато действие;
 • автоматични сортиращи везни;
 • етикетиращи везни;
 • етикетиращи везни, показващи цената за плащане;
 • автоматични гравиметрични дозатори;
 • сумиращи везни с прекъснато действие;
 • сумиращи везни с непрекъснато действие;
 • вагонни везни, измерващи в движение;

Нормативно позоваване: НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на средства за измерване.

Методи на контрол: Везните с автоматично действие се пускат на пазара и/или в действие след оценено и удостоверено съответствие със съществените изисквания, определени по реда на Наредбата за съществените изисквания за оценяване на съответствието на средства за измерване.

Задължение на производител:  Производителят трябва да приложи по собствен избор една от процедурите за оценяване на съответствието, за да оцени съответствието на средството за измерване с приложимите за него съществени изисквания.

Производителят подава заявление за оценяване на съответствието към нотифицираните пред Европейската комисия органи, чиито идентификационни номера са обявени в Информационната система за нотифицираните органи в областта на директивите от Нов подход (NANDO).

Процедурите за оценяване на съответствието:

 • механични системи - комбинацията на модул В и модул D или комбинацията на модул В и модул Е, или комбинацията на модул В и модул F или модул D1, или модул F1 или модул G, или модул Н1;
 • електромеханични везни - комбинацията на модул В и модул D или комбинацията на модул В и модул Е, или комбинацията на модул В и модул F или модул G, или модул Н1;
 • електронни системи или системи, използващи софтуер - комбинацията на модул В и модул D или комбинацията на модул В и модул F или модул G, или модул Н1

Контакти

Отдел "Оценяване на съответствието на средства за измерване"

Началник отдел: Христина Соколова
ГД "Мерки и измервателни уреди"
1040 София
бул. "Г. М. Димитров" 52 Б
Тел.: (+359 2) 9702 799
Мобилен: 0878 241 504
E-mail: h.sokolova@bim.government.bg