Фирми, извършващи ремонт на средства за измерване

Информация

Лицата, които ремонтират средства за измерване, са длъжни да заявявят и представят ремонтираните средства за измерване в седемдневен срок от извършването на ремонта.

Лицата, които ремонтират средства за измерване, са длъжни при ремонта да:

  1. запазят съответствието им с одобрения тип или с изискванията към тях;
  2. ги заявят и представят за последваща проверка след ремонта;
  3. съставят документи за извършения от тях ремонт, които да съдържат данни за типа и идентификационния номер на средствата за измерване, наименование или име, седалище или адрес на заявителя на ремонта и датата на извършване на ремонта.

Контакти   

Проверките се извършват в:   

гр. София – ГД МИУ