Ползватели

Информация за проверки и средства   

Средствата за измерване на електрически величини:

 • Електромери:
  • електромери с оценено съответствие, използвани за битова и търговска употреба и за употреба в леката промишленост се пускат на пазара и/или в действие след оценено и удостоверено съответствие със съществените изисквания, определени по реда на Наредбата за съществените изисквания за оценяване на съответствието на средствата за измерване;
  • електромери за активна енергия с клас на точност 0,2 S и за електромери за реактивна енергиясе пускат на пазара и/или в действие след одобряване на типа и първоначална проверка и подлежат на последващи проверки;
  • Електромери за активна енергия с клас на точност 0,5 S; 0,5; 1 и 2 от одобрен тип се пускат на пазара и/или в действие след първоначална проверка до 30 октомври 2016 г.;
 • Измервателните трансформатори се пускат на пазара и/или в действие след одобряване на типа и първоначална проверка.
 • Часовниците за превключване на тарифни електромери се пускат на пазара и/или в действие след одобряване на типа и първоначална проверка .

Информация за проверките:

 • Първата последваща периодична проверка на средства за измерване с оценено съответствие със съществените изисквания по реда на ЗТИП се извършва след изтичане на един период на валидност на последващата проверка считано от годината на нанасяне намаркировката за съответствие СЕ и допълнителната метрологична маркировка;
 • Проверки на електромери се извършват от оправомощени от председателя на ДАМТН лица;
 • Проверки на трансформатори и часовниците за превключване на тарифни електромери се извършват от Български институт по метрология.

Задължение на притежателя/ползвателя:

 • Лицата, които използват средствата за измерване, отговарят за тяхното съответствие с изискванията към тях;
 • Те са длъжни да ги заявяват за последваща проверка. Последващата проверка се извършва периодично или след ремонт на средствата за измерване. Последващата проверка се извършва;
 • Периодичността на проверките е определена в Заповед № А-616 от 11 септември 2018 г. на председателя на ДАМТН, изменена с Заповед № А-259 от 24 април 2021 г. В останалата част Заповед № А-616/11.09.2018 г. остава в сила;
 • Последващата проверка се удостоверява със знак за последваща проверка, определен в Приложение № 52 на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Лицата, които използват средства за измерване, са длъжни:

 • да осигуряват техническата им изправност и правилната употреба и да ги използват по предназначение;
 • да не променят съответствието им с одобрения тип/оцененото съответствие или с изискванията към тях;
 • да ги заявяват и представят за последваща проверка преди изтичането на срока на валидност в Българския институт по метрология;
 • да не използват средства за измерване без предвидените знаци.

Контакти   

Проверките на часовниците за превключване на тарифни електромери се извършват в следните структурни звена:

РО София, сектор Благоевград

РО Пловдив

РО Стара Загора, сектор Хасково

РО Бургас, сектор Сливен

РО Варна, сектор Шумен

РО Русе, сектор Велико Търново

РО Враца, сектор Видин

РО Плевен, сектор Ловеч

Проверките на трансформатори се извършват в:

РО София, РО Варна.