С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжност „Младши експерт” - 3 /три/ незаети щатни бройки -  е архивиран.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ   

за длъжност „Старши експерт” - 5 /пет/ незаети щатни бройки - е архивиран

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати   

за длъжност „Младши експерт” - 1 /една/ незаета щатна бройкав отдел ,,Правно – административни дейности и човешки ресурси” /ПАДЧР/, Д ОА в БИМ - е архивиран.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИTE И НЕДОПУСНАТИTE КАНДИДАТИ - НAЧАЛНИК НА СЕКТОР ПЛОВДИВ - е архивиран.

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидатиза длъжност ,,младши експерт“ - 3 /три/ незаети щатни бройки - е архивиран.

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидатиза длъжност ,,младши експерт“ в отдел ,,Електрични измервания”, ГД НЦМ в БИМ - е архивиран.

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Длъжностно лице по защита на личните данни” - 1 /една/ незаета щатна бройка в БИМ - е архивиран.