Дата на публикуване: 23.10.2017 г.

Уважаеми госпожи и господа,

Български институт по метрология с адрес: гр. София 1040, бул. „Д-р Г.М.Димитров” № 52 Б, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП за събиране на оферти чрез обява с предмет:

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОПЕРАТОР С НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ, ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА МОБИЛНА ТЕЛЕФОННА МРЕЖА ПО СТАНДАРТ GSM/UMTS И ФИКСИРАНА ТЕЛЕФОННА МРЕЖА”

Прогнозна стойност –Прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е 69990 (шестдесет и девет хиляди деветстотин и деветдесет лева ) лева без ДДС.

Критерий за възлагане – Оптимално съотношение качество/цена; Място и срок за получаване на офертите: Български институт по метрология, гр.София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б, ет. 2, стая 218, в срок до 17:30 часа на 30.10.2017 г.

Място, дата, и час на отваряне на офертите: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б, заседателна зала на БИМ ет. 7 (срещу асансьора) на 31.10.2017 г. от 11:00 часа.

Обявата е публикувана в АОП под № 9069563.


Дата на публикуване: 30.10.2017 г.   

СЪОБЩЕНИЕ   

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), първоначално определеният срок за подаване на оферти за участие в обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста „Събиране на оферти с обява" от ЗОП с предмет: : „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОПЕРАТОР С НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ, ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА МОБИЛНА ТЕЛЕФОННА МРЕЖА ПО СТАНДАРТ GSM/UMTS И ФИКСИРАНА ТЕЛЕФОННА МРЕЖА” се удължава до 17:30 часа на 03 ноември 2017 г.   

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на определената от възложителя комисия за разглеждане и оценка на получените оферти, което ще се проведе от 11:00 часа на 06 ноември 2017 г. в сградата на Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б, заседателна зала на БИМ ет. 6.    

Обявата за удължаване на срока на поръчката е публикувана в АОП под № 9069818