Уважаеми госпожи и господа,

Български институт по метрология с адрес: гр. София 1040, бул. „Д-р Г.М.Димитров" № 52 Б, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП за събиране на оферти чрез обява с предмет: „Злополука на лицата в МПС" и „Гражданска отговорност" на 11 бр. нови /не регистрирани/ и 9 бр. регистрирани автомобили, предоставени за управление на БИМ, застраховки „Професионална отговорност" на специфични дейности на БИМ и Групова застраховка „Злополука" за служителите, извършващи дейности с повишен риск"

Прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е 40 100 лв. с включени всички данъци, от които:

-11 200 лв. са осигурени към настоящия момент за финансиране на застраховките, подробно описани в Техническата спецификация;

-28 900 лв. от представляват Опция по см. на чл. 114 от ЗОП и за тях не е осигурено финансиране.

Място и срок за получаване на офертите: Български институт по метрология, гр.София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, ет. 2, стая 218, в срок до 17:30 часа на 24.06.2019 г.

Място, дата, и час на отваряне на офертите: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, заседателна зала на БИМ ет.6 на 25.06.2019 г. от 11:00 часа.

За обявата е изпратена информация в АОП под № 9089100

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 188, ал.2 от ЗОП се удължава срокът за приемане на оферти по горецитираната обществена поръчка, тъй като в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти за участие.

Оферти за участие могат да се подават до 17.30 ч. на 27.06.2019 г. на адреса на Възложителя - гр. София, бул. Г.М. Димитров № 52Б, ет. 2.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 28.06.2019 г. от 11:00 ч. на адрес: гр. София, бул. Г.М. Димитров № 52Б, ет. 6, заседателна зала.