Уважаеми госпожи и господа, 

   На основание чл. 188, ал.2 от ЗОП се удължава срокът за приемане на оферти по горецитираната обществена поръчка, тъй като в първоначално определения срок са получени само две оферта за участие.

Оферти за участие могат да се подават до 17.30 ч. на 11.03.2019 г. на адреса на Възложителя - гр. София, бул. Г.М. Димитров № 52Б, ет. 2.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 12.03.2019 г. от 11:30 ч. на адрес: гр. София, бул. Г.М. Димитров № 52Б, ет. 6, заседателна зала.   

Информация за удължения срок по обявата е изпратена до АОП под № 9086577