Дата на публикуване 14.02.2019г.

Български институт по метрология с адрес: гр. София 1040, бул. „Д-р Г.М.Димитров” № 52 Б, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 18, ал. 1, т.1 2 от ЗОП публично състезание с предмет:

“Изработване на носители на знаци: марки за залепване, удостоверяващи резултатите от контрола на средствата за измерване, съгласно Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 24.10.2003 г. стикери за защита от умишлена и неумишлена намеса и стикери, удостоверяващи ефективността на улавяне на бензиновите пари (УБП) на системите (бензиноколонки), съответстващи на Етап ІІ на УБП за 2019 г.”

Обществената поръчка

Прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е 41 979, 12 (четиридесет и една хиляди деветстотин седемдесет и девет лева и 12 стотинки) лева без ДДС.

Критерий за възлагане – Оптимално съотношение качество/цена; Място и срок за получаване на офертите: Български институт по метрология, гр.София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б, ет. 2, стая 218, в срок до 17:30 часа на 08.03.2019 г.

Място, дата, и час на отваряне на офертите: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б, заседателна зала на БИМ ет.6 на 11.03.2019 г. от 11:30 часа.

Обявлението е публикувано в АОП под № 894448

Решението е публикувано в АОП под № 894444

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

СЪОБЩЕНИЕ

По чл. 57, ал. 3 от ЗОП

ОТНОСНО: Отварянето на плик „Предлагани ценови параметри" касаещо възлагане на обществена поръчка чрез „публично състезание" с предмет: „Изработване на носители на знаци: марки за залепване, удостоверяващи резултатите от контрола на средства за измерване, съгласно Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 24.10.2003 г., стикери за защита от умишлена и неумишлена намеса и стикери, удостоверяващи ефективността на улавяне на бензиновите пари (УБП) на системите (бензиноколонки), съответстващи на Етап ІІ на УБП за 2019 г."

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото съобщение на осн. чл. 57, ал. 3 от ЗОП и в изпълнение на Заповед № А-96-1/11.03.2019 г. на и.д. председателя на БИМ за назначаване на Комисия със задача да разгледа и класира офертите по гореописаната процедура, Ви уведомявам, че на 25.03.2019 г. от 11:00 часа ще се състои отваряне на плик „Предлагани ценови параметри" на допуснатите в процедурата участници. Заседанието на Комисията ще се проведе в гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров" № 52Б, в заседателната зала на 6-ти етаж.

На публичното заседание по отваряне на ценовите параметри на процедурата могат да присъстват участниците, техните упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.