БИМ

Дата на публикуване 27.05.2019г.

Български институт по метрология с адрес: гр. София 1040, бул. „Д-р Г.М. Димитров" № 52 Б, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 18, ал. 1, т.1 от ЗОП открита процедура с предмет:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛОГИСТИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА НА БИМ" по три обособени позиции, която се финансира по Проект: „Повишаване на компетентността на персонала на Български институт по метрология, свързана с осигуряване на международна еквивалентност и проследимост на еталоните за разход на флуиди". Договор BG05SFOP001-2.006-0012-C01/06.07.2018 г. финансиран от Оперативна програма „Добро управление" 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, и по Проект: „Повишаване на компетентността на персонала на Български институт по метрология, свързана с осигуряване на международна еквивалентност на еталоните и проследимостта на измерванията в областта на магнитни измервания и измервания на структура на повърхност". Договор № BG05SFOP001-2.006-0011-C01/06.07.2018 г. финансиран от Оперативна програма „Добро управление" 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд

Общата прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е 224 726,66 (двеста двадесет и четири хиляди седемстотин двайсет и шест лева и шейсет и шест стотинки) без вкл. ДДС.

Критерий за възлагане – Оптимално съотношение качество/цена.

Място и срок за получаване на офертите: Български институт по метрология, гр.София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, ет. 2, стая 218, в срок до 17:30 часа на 01.07.2019 г.

Място, дата, и час на отваряне на офертите: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, заседателна зала на БИМ ет.6 на 02.07.2019 г. от 11:00 часа.

Решението е публикувано в АОП под № 913039

Обявлението е публикувано в АОП под № 913040

Дата на публикуване: 10.06.2019 г.

С Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 915103 беше поправена грешка в Обявлението № 913040 за откриване на настоящата процедура, като бяха отразени основанията за незадължително отстраняване на участниците, в съответствие с документацията.   

АОП