Български институт по метрология с адрес: гр. София 1040, бул. „Д-р Г.М.Димитров” № 52 Б, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 20, ал. 3, т.2 и чл. 114 от ЗОП за събиране на оферти чрез обява с предмет:

Извършване на текущ ремонт на лабораторни помещения в сградата на БИМ, находяща се в град София, ул. „Проф. П. Мутафчиев“ № 2

Прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е 196 000 (сто деветдесет и шест хиляди) лева без ДДС.

Критерий за възлагане – Оптимално съотношение качество/цена; Място и срок за получаване на офертите: Български институт по метрология, гр.София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б, ет. 2, стая 218, в срок до 17:30 часа на 18.12.2018 г.

Място, дата, и час на отваряне на офертите: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б, заседателна зала на БИМ ет.6 на 19.12.2018 г. от 11:00 часа.

Обявата е публикувана в АОП под № 9083808