Дата на публикуване: 10.03.2017 г.      

Уважаеми госпожи и господа,   

Български институт по метрология с адрес: гр. София 1040, бул. „Д-р Г.М.Димитров” № 52 Б, Ви кани на основание Решение № А-64/10.03.2017 г. да участвате в публично състезание с предмет: „Доставка на горива за автомобилите и мотокарите на Български институт по метрология на територията на гр. София и структурните звена на института.”

Обществената поръчка е публикувана на 10.03.2017 г. под № 01200-2017-0001 в Регистъра на обществените поръчки в Агенция за обществените поръчки.   

Настоящата документация ще Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в публичното състезание.

Прогнозна стойност – 140 000 (сто и четиридесет хиляди) лева без ДДС; Критерий за възлагане – най-ниска цена; Място и срок за получаване на офертите: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б, ет. 2, стая 218, в срок до 17:30 часа на 03.04.2017 г.

Място, дата, и час на отваряне на офертите: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б, заседателна зала на БИМ ет. 7 (срещу асансьора) на 04.04.2017 г. от 14:00 часа.Дата на публикуване: 11.04.2017 г.   

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ.3 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Във връзка с провеждане на обществена поръчка, открита с Решение № А-64/10.03.2017 г. на и. д. председателя на БИМ с предмет: «Доставка на горива за автомобилите и мотокарите на Български институт по метрология на територията на гр. София и структурните звена на института»”, комисията назначена със Заповед № А-93/04.04.2017 г. на и.д. председателя на БИМ, за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на офертите в процедура по публично състезание по Закона за обществените поръчки

ОБЯВЯВА

Отварянето на ценовото предложение ще се извърши на 24.04.2017 г. (понеделник) в 12:00 часа в сградата на БИМ на адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” 52 Б, етаж 7, заседателна зала.

На отварянето могат да присъстват участникът в процедурата или негов упълномощен представител, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.Дата на публикуване: 03.07.2017 г.