БИМ

Проект № BG16RFOP002-2.011-0003-C01 “Подобряване на бизнес средата за българските производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на Български институт с по метрология (БИМ)“

На 13.05.2019 г. стартира проект на Български институт по метрология BG16RFOP002-2.011-0003-C01 „Повишаване на надеждността и ефективността на метрологичния контрол на електромери, манометри и таксиметрови апарати в Р. България“ по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-2.011 “Подобряване на бизнес средата за българските производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на Български институт с по метрология (БИМ)“ .

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, a общата стойност на проекта e 1 429 999,96 лв.

Настоящият проект цели да осигури предоставянето на подобрени услуги и развита благоприятна среда и инфраструктура за нуждите на бизнеса, в подкрепа на иновационната дейност и извършване на качествен и надежден метрологичен контрол на средства за измерване чрез модернизация и дооборудване на двадесет и три проверочни лаборатории в Български институт по метрология.

Проектът е насочен към модернизиране и оборудване на двадесет и три проверочни лаборатории – създаване на 2 нови лаборатории за метрологична експертиза на електромери, модернизиране и дооборудване на 16 лаборатории за проверка на манометри, изпозлвани в съдове и съоръжения под налягане, както и създаване на 5 иновативни за страната мобилни лаборатории за проверка на системата „таксиметров апарат – автомобил“ (СТАА).

Основните дейности по проекта ще позволят повишаване на броя извършените метрологични експертизи на електромери с 25 % годишно, намаляване на сроковете за осъществяването им, повишаване на удовлетвореността на юридическите и/или физическите лица в спора; подобряване на контрола на най-масово използваните манометри в страната – до 100 MPa, ефективност и оптимизация на разходите, облекчаване процеса за пускане на пазара на манометри от българските производители; елиминиране на необходимостта от сграден фонд за проверките на СТАА, намаляване на времето на проверката, увеличаване на проверките за ден, оптимално използване мобилните стендове при извънредни проверки в дадено структурно звено, увеличаване на броя навременни проверки на СТАА, което от своя страна ще повиши доверието у гражданите при ползването на услугата и удовлетвореността на ангажираните в таксиметровия бранш лица.

Модернизацията на технологичните възможности на БИМ ще подпомогне предоставянето на иновативни услуги и ще бъде в подкрепа на българските производители, вносители и ползватели на средства за измерване. като се постигне максимален ефект от направените инвестиции. Очакваният принос от изпълнението на проекта ще доведе до повишаване на иновационната активност чрез:

  • подобряване на бизнес средата и инфраструктурата по качеството;
  • увеличаване на производителността на предприятията;
  • ускоряване въвеждането на нови технологии в производството;
  • дългосрочни конкурентни предимства на българските производители при разработването и пускането на пазара на нови средства за измерване.

Процедурата на директно финансиране се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност: 1 429 999,96 лв., от които 1 215 499,96 лв. европейско и 214 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 13.05.2019 г.

Край: 13.05.2021 г.

 Съобщение:  

На 19.07.2019 г. ще се проведе информационен ден за целевите групи по проект: „Повишаване на надеждността и ефективността на метрологичния контрол на електромери, манометри и таксиметрови апарати в Р. България“, договор № BG16RFOP002-2.011-0003-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие   

Съобщение:   

Информационен ден:

На 13.05.202022 г. от 14.00 часа в залата на Българския институт по метрология, на адрес: гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ №52Б, ет. 6 ще се проведе информационен ден за отчитане на постигнатите резултати след приключването на проект: Повишаване на надеждността и ефективността на метрологичния контрол на електромери, манометри и таксиметрови апарати в Р. България“, договор № BG16RFOP002-2.011-0003-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския

Основната целна проекта,насочена към предоставяне на подобрени услуги и развита благоприятна среда и инфраструктура за нуждите на бизнеса, в подкрепа на иновационната дейност и извършване на качествен и надежден метрологичен контрол на средства за измерване чрез модернизация и дооборудване на двадесет и три проверочни лаборатории в Български институт по метрология е постигната чрез реализирането на дейностите по проекта:модернизиране и оборудване на двадесет и пет проверочни лаборатории - създаване на три нови лаборатории за метрологична експертиза на електромери, модернизиране и дооборудване на 16 лаборатории за проверка на манометри, използвани в съдове и съоръжения под налягане, както и създаване на 6 иновативни за страната мобилни лаборатории за проверка на системата „таксиметров апарат – автомобил“ (СТАА).