БИМ

Проект: BG05SFOP001-2.006-0036-С01/6.7.2018 г. „Специализирани обучения в администрацията на Български институт по метрология (БИМ) за привеждане на внедрените системи за управление към новите изисквания на стандарт БДС ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране“   

   

На 6.7.2018 г. Българският институт по метрология подписа ДоговорBG05SFOP001-2.006-0036-С01/6.7.2018 г. по процедура BG05SFOP001-2.006 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Приоритетна ос №2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на Оперативна програма „Добро управление“ 2014 - 2020.

В рамките на проекта ще бъдат проведени 2 специализирани обучения на общо 250 служителя на БИМ в областта на системи за управление на качеството в две направления:     

  • Обучение на 200 служителя от БИМ във връзка с привеждане на внедрените в института системи за управление към изискванията на БДС ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране. Целта на обучението е служителите на БИМ да придобият компетентност, която да позволи прилагането на новия стандарт при изпълнението на техните служебни задължения – поддържане на националните еталони на Р. България, калибриране на еталони и средства за измерване, изпитване за целите на одобряване на типа на средства за измерване, изпитване на продукти за ЕМС, изпитване на игрални съоръжения, фискални устройства, проверки и експертизи на средства за измерване, изпитване за целите на оценяване на съответствието на СИ.   
  • Обучение на 50 служителя от института за осъществяване на одити на системите за управление на БИМ, приведени към изискванията на БДС ISO/IEC 17025:2018.

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.      

Общата  стойност на проекта е 199 908,00 лв., като 85 % се финансира от Европейския социален фонд и 15% от национално съфинансиране.