Български институт по метрология е бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез европейския социален фонд регистрационен № 11-13-12/04.03.2013г., сключен по приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/11/1.3-06.

Наименованието на проекта:

„Усъвършенстване на прилагането на политики за управление и координация в областта на метрологичния контрол в Български институт по метрология (БИМ)”

Общата цел на проекта е усъвършенстване на съществуващите политики за управление и координация в областта на метрологичния контрол на средствата за измерване (СИ), осъществяван от БИМ. За постигане на общата цел са определени следните специфичните цели:

Разработване на секторна стратегия за осигуряване на метрологичния контрол в БИМ;

Усъвършенстване на методиките и процедурите за метрологичен контрол и обучение по прилагането им;

Оптимизиране ролята на Българския институт по метрология и взаимодействието с бизнеса.

Целите на проекта са формулирани в съответствие с функциите на БИМ, регламентирани в Закона за измерванията да извършва метрологичен контрол за осигуряване на точност и достоверност на измерванията в здравеопазването и на измерванията, свързани с обществената безопасност, защитата на околната среда, държавните и общинските вземания и търговските плащания.

Целите на проекта като цяло са насочени към подобряване на метрологичния контрол, което от една страна изисква пълно стратегическо и нормативно осигуряване, а от друга – координация и взаимодействие с потребителите на услугите, които БИМ като контролен орган предоставя, определени в проекта като бизнес-среди.

Целеви групи към които е насочен проекта са:

Служителите на БИМ, които имат задължения по осъществяване на метрологичния контрол;

Държавните институции, които участват или имат отношение към метрологичния контрол (ДАМТН, орган за метрологичен надзор, провеждан за спазване на разпоредбите на Закона за измерванията и актовете по прилагането му, МИЕ, висшестояща организация по отношение на БИМ и др.).

Очакваните резултати от реализирането на проекта са постигане на стратегическо и нормативно осигуряване на дейността на БИМ и подобряване на взаимодействието и координация на БИМ с институциите и бизнеса в съответствие с целите на проекта:

1.Разработена секторна стратегия за осигуряване на метрологичния контрол от БИМ;

2.Усъвършенствани методики и процедури за метрологичен контрол и обучен персонал за прилагането им;

3.Създадена система за взаимодействие и координация с институциите и бизнеса (чрез представляващите го НПО), които имат отношение към процеса на осигуряване на метрологичния контрол на средствата за измерване;

4.Проведени кръгли маси, дискусионни форуми (присъствени и електронни) и съпътстващи обучения, разработена система за обратна връзка;

5.Създаден регистър на заинтересовани групи (ползватели на услугите на БИМ), които имат отношение към процеса на метрологичния контрол на средствата за измерване.

Дейностите, включени в проекта са взаимосвързани. Секторна стратегия като комплекс от действия и решения ще представлява предпоставка БИМ да постига своите цели в постоянно изменящата се икономическа и социална обстановка. Допълването на нормативното осигуряване на дейността, в т.ч. разработването и усъвършенстването на процедури и методики за проверките на СИ, въз основа на секторната стратегия се очаква да подобри резултатите по отношение на точност и достоверност на измерванията, а с това да се постигне качествено обслужване на бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж, каквато е целта и на ОПАК.

Обща стойност на проекта - 486 000 лева.

Период за изпълнение – 18 месеца.