ДЕЙНОСТ 6. ПРОМОТИРАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ (СТРАТЕГИЯ, МЕТОДИКИ, ПРОЦЕДУРИ И СИСТЕМА) ЧРЕЗ КРЪГЛИ МАСИ, ДИСКУСИОННИ ФОРУМИ (КАКТО ПРИСЪСТВЕНИ, ТАКА И ЕЛЕКТРОННИ), ЕЛЕКТРОННИ БЮЛЕТИНИ, СЪПЪТСТВАЩИ ОБУЧЕНИЯ ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА, МЕХАНИЗМИ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА

Дейността включва:

  • Организиране и провеждане на две кръгли маси, придружени със съпътстващо обучение и дискусионен форум;
  • Създаване на електронен бюлетин, електронен дискусионен форум и механизми за обратна връзка, които в последствие ще бъдат елементи от платформата-регистър по Дейност 7.

Изпълнение на дейността:

Сключен договор ОПАК –ДОГ-1/29.05.2016 г. между БИМ и ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКОРИС-БКО-МЕТА“.

Работата по Етап/Дейност 6 стартира на 25.08.2015 г. В изпълнение на Етап/Дейност 6 бяха организирани и проведени 2 кръгли маси, заедно с обучения по прилагане на разработените документи, изготви и разпространи 2 електронни бюлетина и пусна в действие дискусионен форум и анкети за обратна връзка.

Кръглите маси със съпътстващите обучения се проведоха съответно в гр. Созопол (9 и 10 септември 2015 г.) и в гр. София (16 и 17 септември 2015 г.). В тях участие взеха служители на БИМ както от централната администрация, така и от регионалните отдели. В рамките на събитията бяха представени и обсъдени разработените документи, включително резултатите от анализа на нормативната уредба и от този на практиките на взаимодействие и координация в областта на метрологичния контрол, Секторната стратегия, Пътната карта за реализацията й, Системата за взаимодействие и координация със заинтересованите страни, и процедурите, методиките и инструкциите за извършване на проверки на средствата за измерване. За всички участници бяха подготвени папки с разработените материали на хартиен и електронен носител, химикалка и листа за водене на записки. В папките бяха поставени и анкетна карта за обратна връзка и такава за набиране на статистически данни за нуждите на ОПАК.

Резултатите от обработката на анкетните карти за обратна връзка показват, че преобладаващата част от участниците в кръглите маси оценяват събитията по различните показатели (програма, структура, съдържание, условия и пр.) като „отлични“ или като „много добри“.

Кръгла маса 1: гр. Созопол, 09-10 септември 2015 г.

Въпрос 1.1:Моля да определите Вашата оценка по отношение на: Програма на кръглата маса?

БИМ

Въпрос 1.5:Моля да определите Вашата оценка по отношение на: Съответствие/баланс между лекционната част (презентации) и дискусионна част, и практически упражнения?

БИМ

Въпрос 1.6:Моля да определите Вашата оценка по отношение на: Разбираемост и целенасоченост на предоставените по време на кръглата маса работни материали за участниците?

БИМ

Кръгла маса 2: София, 16-17 септември 2015 г.

Въпрос 1.1:Моля да определите Вашата оценка по отношение на: Програма на кръглата маса?

БИМ

Въпрос 1.5: Моля да определите Вашата оценка по отношение на: Съответствие/баланс между лекционната част (презентации) и дискусионна част, и практически упражнения?

БИМ

Въпрос 1.6: Моля да определите Вашата оценка по отношение на: Разбираемост и целенасоченост на предоставените по време на кръглата маса работни материали за участниците?

БИМ

Всички участници в кръглите маси получиха сертификат за успешно участие в събитията.

Първият електронен бюлетин представя накратко Секторната стратегия за развитие на метрологичния контрол и Пътната карта за реализацията й. Той беше изпратен по електронен път на участниците в първата кръгла маса на 15.09.2015 г.

Вторият електронен бюлетин представя накратко разработените в рамките на Етап/Дейност 3 процедури, методики и инструкции и е изпратен по електронен път на участниците във втората кръгла маса на 17.09.2015 г.

Двата бюлетина са публикувани и в електронната платформа, разработена по Етап/Дейност 7.

В изпълнение на Етап/Дейност 6 е разработен електронен дискусионен форум със седем предварително създадени теми за дискусии. Форумът е достъпен чрез електронната платформа на интернет адрес http://forum.bim.government.bg:8080/.Участието в него изисква предварителна регистрация.

Анкетите също са публикувани в електронната платформа (достъпни са на адрес http://forum.bim.government.bg:8080/forum/index.php). За участие в тях бяха изпратени покани по електронен път до над 75 експерти и специалисти в областта на метрологията, включително до служители на БИМ и до други заинтересовани лица.

В изпълнение на тази дейност е изготвен доклад за изпълнението на Етап/Дейност 6 „Промотиране на разработките (стратегия, методики, процедури и система) чрез кръгли маси, дискусионни форуми (както присъствени, така и електронни), електронни бюлетини, съпътстващи обучения за администрацията, механизми за обратна връзка с приложени към него документи, удостоверяващи извършването на възложената работа.

Изпълнението на Етап/Дейност 6 е прието от Възложителя с Протокол от 05.10.2015 г.