ДЕЙНОСТ 3. РАЗРАБОТВАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА КОНТРОЛ, МЕТОДИКИ ЗА ПРОВЕРКИ, ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА, ИНСТРУКЦИИ, В РЕЗУЛТАТ НА ИЗВЪРШЕНИЯ АНАЛИЗ И В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗРАБОТЕНАТА СТРАТЕГИЯ, С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА УНИФИЦИРАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОВЕРКИТЕ

Дейността включва:

 • Разработване на предварителен проект на вътрешни актове за определено СИ;
 • Съгласуване по електронен път на предварителния проект със служителите на главна дирекция „Мерки и измервателни уреди” (ГД МИУ) на БИМ;
 • Разработване на окончателен проект на вътрешния акт въз основа на резултатите от съгласуването.

Изпълнение на дейността:

Сключен договор ОПАК –ДОГ-1/29.05.2016 г. между БИМ и ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКОРИС-БКО-МЕТА“.

Работата по Етап/Дейност 3 стартира на 06.07.2015 г. с анализ на съществуващите процедури, методики и инструкции за метрологичен контрол, стъпвайки и надграждайки резултатите от изпълнението на Етап/Дейност 1.

Проектите на документите, заедно с обосновката към тях, бяха предоставени на експерти на БИМ от Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди” по електронен път за коментари и съгласуване. Разработените документи са обсъдени и в рамките на 4 (четири) едно- или двудневни работни срещи (проведени съответно на: 17.07.2015 г., 30 и 31 юли 2015 г., 20 и 21 август 2015 г., и 31 август 2015 г.). Коментарите на участниците в тях са отразени в окончателните варианти на разработените документи.

В рамките на тази дейност са представени:

 1. Доклад за изпълнението на Етап/Дейност 3 „Разработване и усъвършенстване на процедури за контрол, методики за проверки, вътрешни правила, инструкции, в резултат на извършения анализ и в съответствие с разработената Стратегия, с цел постигане на унифицирано изпълнение на проверките“;
 2. Процедура за съставяне на методики за проверка на СИ;
 3. Процедура за метрологична експертиза на средства за измерване;
 4. Инструкция за извършване на метрологична експертиза на електромери;
 5. Инструкция за извършване на метрологична експертиза на топломери;
 6. Инструкция за извършване на метрологична експертиза на водомери;
 7. Инструкция за извършване на метрологична експертиза на разходомери за газ;
 8. Методика за проверка на везни с автоматично действие;
 9. Инструкция за проверка на автоматични сортиращи везни с непрекъснато действие;
 10. Инструкция за проверка на автоматични гравиметрични дозатори;
 11. Инструкция за проверка на автоматични сумиращи везни с прекъснато действие – сумиращи бункерни везни;
 12. Инструкция за проверка на автоматични сумиращи везни с непрекъснато действие – лентови везни;
 13. Инструкция за проверка на автоматични вагонни везни измерващи в движение;
 14. Процедура за определяне на междупроверочния интервал за последващи проверки на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол;
 15. Документи, удостоверяващи провеждането на четирите работни срещи.

Документите са приети от Възложителя с Протокол от 09.10.2015 г.