Еталони      

Лабораториите в област "Метрология в химията" поддържат еталони на производни единици от Международната система единици (SI) за следните величини:

  • водороден показател, рН;
  • специфична електрична проводимост, S/m;
  • кинематичен вискозитет на течности, mm2/s;   
  • динамичен вискозитет на течности, Pa.s;
  • следи от елементи в проби от различни матрици:води, храни и др., ng/kg - mg/kg;
  • влажност на дървесина, %.

Съгласно Закона за измерванията с решение на Министерския съвет (МС) е утвърден:   

  • Национален еталон на Република България на единицата за водороден показател, pH (Решение на МС № 80/19.02.2010 г.).