Оправомощаване на лица за проверка на УБП

Информация

За да се защити здравето на хората и на тяхното потомство, животните и растенията, техните съобщества и местообитания, природните и културните ценности от вредни въздействия, както и да предотврати настъпването на опасности и щети за обществото при изменение в качеството на атмосферния въздух в резултат на различни дейности, в България действа Закон за чистотата на атмосферния въздух.

Относно нормите за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в атмосферния въздух от инсталации и съоръжения за съхранение и товарене или разтоварване на бензини, включително при технологични операции, свързани с товарене или разтоварване на подвижни цистерни за превоз на бензини между терминалите или между терминалите и бензиностанциите, и се предвиждат мерки за намаляване на количеството бензинови пари, изпускани в атмосферния въздух по време на зареждането на моторните превозни средства на бензиностанциите действа НаредбаNo16.

Контролът на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП, се упражнява чрез проверки от:

 • председателя на БИМ;
 • оправомощени от председателя на БИМ лица, които са трета независима страна и имат изградена и внедрена система за качество съгласно БДС EN ISO/IEC 17020

Председателят на Български институт по метрология оправомощава, лица да извършват проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на етап ІІ на УБП.

Заявяването на услугата става, чрез подаване на заявление.

Към заявлението се прилагат:

 • Декларация по образец – приложение № 9, че заявителят изпълнява изискванията на чл. 30к, ал. 3, т. 3, 4 и 5 от ЗЧАВ, за проверката, за която кандидатства;
 • Копие на документите от системата за управление на качеството по БДС EN ISO/IEC 17020 на хартиен (в случай на подаване на заявлението на място в БИМ) и електронен носител;
 • В случаите, когато не са издадени от БИМ – заверено копие на свидетелствата за калибриране на еталоните и средствата за измерване, като при електронно подаване на документи се допуска заверено сканирано копие;
 • Заверено от заявителя копие от акт за определяне на служител, който пряко ръководи извършването на проверките;
 • Трите имена, номер, серия, регистрационен номер и дата на издаване на диплома за завършено средно професионално образование за специалистите, които ще извършват проверките, както и вида и номера на договора/-ите, по които са наети лицата;
 • Трите имена, номер, серия, регистрационен номер и дата на издаване на диплома за висше образование за завършена образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност, приложима за проверката, за лицето, което пряко ръководи извършването на проверките, както и вида и номера на договора, по който е наето лицето;
 • Трите имена, номер, серия, регистрационен номер и дата на издаване на диплома за висше образование за завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър” за лицето, определено за отговорник по качеството на структурното звено, което извършва проверките, както и вида и номера на договора, по който е наето лицето;
 • Списък на еталони, средства за измерване и спомагателно оборудване, които да позволяват прилагането на методите, определени в методиката на БИМ, които са с осигурена проследимост – съгласно Приложение № 10 от Наредба № 16;
 • Документ за платена държавна такса за преглед на документите, когато плащането не е извършено по електронен път.