Оправомощаване на лица за проверка на УБП

Информация

За да се защити здравето на хората и на тяхното потомство, животните и растенията, техните съобщества и местообитания, природните и културните ценности от вредни въздействия, както и да предотврати настъпването на опасности и щети за обществото при изменение в качеството на атмосферния въздух в резултат на различни дейности, в България действа Закон за чистотата на атмосферния въздух.

Относно нормите за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в атмосферния въздух от инсталации и съоръжения за съхранение и товарене или разтоварване на бензини, включително при технологични операции, свързани с товарене или разтоварване на подвижни цистерни за превоз на бензини между терминалите или между терминалите и бензиностанциите, и се предвиждат мерки за намаляване на количеството бензинови пари, изпускани в атмосферния въздух по време на зареждането на моторните превозни средства на бензиностанциите действа НаредбаNo16.

Контролът на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП, се упражнява чрез проверки от:

 • председателя на БИМ;
 • оправомощени от председателя на БИМ лица, които са трета независима страна и имат изградена и внедрена система за качество съгласно БДС EN ISO/IEC 17020

Председателят на Български институт по метрология оправомощава, лица да извършват проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на етап ІІ на УБП.

Заявяването на услугата става, чрез подаване на заявление.

Към заявлението се прилагат:

 • Документ, в който се посочва единният идентификационен код (ЕИК) за лицата, регистрирани по Търговския закон или по Закона за кооперациите, или код по БУЛСТАТ – за юридическите лица, които не са търговци;
 • Декларация по образец – приложение № 9, че заявителят е трета независима страна за проверката, за която кандидатства;
 • Копие на документите от системата за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020;
 • Оригинали на свидетелствата за калибриране на еталоните и средствата за измерване или копия от тях, заверени от лабораторията, която ги е издала;
 • Заверено от заявителя копие от акт за определяне на служител, който пряко ръководи извършването на проверките;
 • Заверено от заявителя копие от диплома за завършено средно професионално образование за специалистите, които ще извършват проверките;
 • Копие от диплома за висше образование за завършена образователно-квалификационна степен"магистър" по специалност, приложима за проверката, за лицето, което пряко ръководи извършването на проверките;
 • Копие от диплома за висше образование за завършена минимална образователно-квалификационна степен "бакалавър" за лицето, определено за отговорник по качеството на структурното звено, което извършва проверките;
 • Документ за платена държавна такса за преглед на документите.