Системи за контрол за наземни оператори   

Информация:

Системи за контрол върху тото, лото, бинго, кено, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета и игри със залог върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти;

Предназначение: Системите за контрол за наземни оператори служат за организиране на хазартни игри и автоматизирано подаване на информация по определения в Закона за хазарта ред.

Нормативно позоваване: Наредба за условията и реда за вписване на лабораториите в регистъра по чл. 20, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване и реда за извършване на проверки на игралното оборудване, джакпот системите, игралния софтуер и комуникационното оборудване и устройства на самообслужване за организиране на лотарийни игри (Приета с ПМС № 153 от 12.04.2021 г., Обн. ДВ. бр.31 от 14.04.2021 г.);

  Наредба за общите задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване (Приета с ПМС № 33 от 03.02.2021 г., Обн. ДВ. бр.11 от 09.02.2021 г.);   

  Наредба за условията и реда за регистрация и идентификация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите (Приета с ПМС № 50 от 15.02.2021 г., Обн. ДВ. бр. 14 от 17.02.2021 г.).

Методи на контрол: Системи за контрол за наземни оператори могат да се използват за организиране на хазартни игри на територията на Република България сслед вписване на типа им от БИМ в регистрите по чл. 20, ал. 2 от Закона за хазарта. Българският институт по метрология е включен в списъка с лаборатории по чл. 20, ал.1, т. 4 от Закона за хазарта.

Процедура за изпитване  

Изпитването на системи за контрол за наземни оператори включва:

  • преглед на документите;
  • преглед и приемане на протокол от изпитване в лаборатория от списъка по чл. 20, ал.1, т. 4 от Закона за хазарта (ако е наличен);
  • изпитване на образец от системата;
  • издаване на протокол от изпитването;   
  • издаване на допълнителен документ от изпитване (извършва се съгласно приложената ИНСТРУКЦИЯ , когато са заявени от клиент).

Лабораторията за изпитване на игрални съоръжения е акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация” (ИА БСА).

Информация за лабораторията може да се намери в регистри на ИА БСА.